Dyrektor i wiceprezes spółek “Arka” odpowiadają na pytania

Jak już informowaliśmy, niejednokrotnie próbowaliśmy się skontaktować z przedstawicielami  spółek “Arki”  by uzyskać odpowiedzi na pytania nie tylko nasze, ale również zadawane przez pracowników. Odpowiedzi nadeszły wieczorem w dniu wczorajszym, tj. 12 maja 2020r. Publikujemy odpowiedzi zarówno wysłane i zadawane przez pracowników w dniu 30 kwietnia, jak i zadane przez nas ponownie w terminie późniejszym. Odpowiedzi zamieszczamy z zachowaniem treści oryginalnej.

Czy te odpowiedzi wyczerpią temat zwalnianych pracowników? Pozostaje mieć nadzieję, że ich sprawy zostaną rozwiązane jak najszybciej.

—————————————————————————————————–

Pytanie nr 1: Na podstawie pytań od pracowników zwracam się z pytaniem, jak to dokładnie jest z wypłatą świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po pierwsze: specustawa wyraźnie określa, że podmiot starający się o wypłatę takich świadczeń nie może mieć żadnych przesłanek dotyczących upadłości (https://www.gov.pl/web/rodzina/dofmansowanie-do-wvnagrodzen-z-funduszu- gwarantowanvch-swiadczen-pracowniczych-dla-kogo). Ustawa: art.2.3 wyraźnie wskazuje: „Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu” (USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), a także: Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przedsiębiorcy muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 tejże ustawy, a te mówią wyraźnie: “wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości“. Jak zatem ma się obecny status prawny spółek, które zwalniają pracowników z wnioskami do Funduszu? Czy zostały złożone? Jeśli tak, to kiedy?

Odpowiedź:  „Specustawa”’ nie ma zastosowania co do podmiotów, co do których istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości. W zaistniałej sytuacji nie znajdują również zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związaną z ochroną miejsc pracy.

Rozwiązania, które zostały przedsięwzięte przez niewypłacalne spółki znajdują swą podstawę w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Z uwagi na powyższe, przedstawione w przedmiotowym pytaniu rozważania Pani Redaktor od samego początku pozostają bezprzedmiotowe, nieodnoszące się w jakikolwiek sposób do sytuacji związanych z pracodawcami, którzy złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości, jak również wzniecają one mylne przeświadczenie u pracowników upadających spółek o nieprawidłowości działań podjętych przez te spółki.

Wnioski o wypłatę zaliczek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostały wysłane przesyłkami poleconymi do właściwego urzędu pracy dnia 11 maja 2020 roku, niezwłocznie po pozyskaniu wszystkich podpisów pracowników, wymaganych w rozpatrywanej procedurze.

Pytanie nr 2: Na spotkaniu 4 maja powiedział Pan (Bartłomiej Michalik – przyp. sporządzający niniejsze pismo), że czekacie na sygnaturę akt, tymczasem aktualne przepisy nie mówią nic o sygnaturach do wniosków. Proszę o wyjaśnienie konkretnie, kiedy zostały wnioski złożone, w oparciu o jakie przepisy i kiedy pracownicy mogą liczyć na pierwsze transze.

Podczas spotkania dnia 4 maja 2020 roku żaden z przedstawicieli do kontaktu z Mediami nie wyrażał twierdzenia,  że pozyskanie sygnatur postępowań wynika z przepisów prawnych. Jednakże taka powinność wynika w sposób oczywisty z praktyki stosowania prawa. Tylko wnioski, którym nadano bieg, a tym samym w postępowaniach nimi wywołanych nadano sygnaturę akt sądowych można bezsprzecznie uznać, że wspomniane wnioski o ogłoszenie upadłości zostały skutecznie złożone. Wnioski o wypłatę zaliczek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą zostać złożone dopiero po złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zatem aby uniknąć jakichkolwiek potencjalnych opóźnień przy procedowaniu wniosków przez właściwy urząd pracy, należało dysponować sygnaturą akt sądowych. Z uwagi na powyższe nie polega na prawdzie Pani wnioskowanie, polegające na uznaniu, że skoro przepisy ustawowe nie przedstawiają formalnego obowiązku dysponowania sygnaturami akt sądowych, nie jest to w istocie wymagane. Tytułem przykładu można przywołać ewentualność złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości do sądów niewłaściwych miejscowo, co skutkowałoby czynnościami sądowymi polegającymi na przekazaniu wniosków przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego.

Wnioski o wypłatę zaliczek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nadane zostały przesyłkami poleconymi w dniu 11 maja 2020 roku. Procedura składania, rozpatrywania oraz realizacji rzeczonych wniosków dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a nie jak całkowicie błędnie przedstawia to Pani Redaktor w swych artykułach prasowych oraz innych komentarzach w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy regulujące kwestię wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz pracowników niewypłacalnych pracodawców funkcjonują od dawna i to w ramach ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy został utworzony Fundusz, który następnie, w związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2, został w myśl przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej” ustanowiony jedynie jako instytucja dokonująca formalnego transferu środków, mających na celu wspomożenie pracodawców, co do których nie istnieją przesłanki uznania ich jako niewypłacalne, a więc niemających zastosowania co do upadających podmiotów funkcjonujących w ramach obiektu ARKA MEDICAL SPA w Kołobrzegu.

Z informacji uzyskanych od właściwego urzędu pracy wynika, że obecny czas procedowania wniosków o wypłatę zaliczek z Funduszu wynosi od dwóch do trzech tygodni, jednakże zaznaczyć należy, że zależy to w pełni od szybkości procedowania tych wniosków przez właściwy urząd pracy.

Pytanie nr 3: Przepisy wskazują ponadto, że wypłata świadczeń z Funduszu to dofinansowanie, zatem w jakim procencie Państwo dopłacicie pracownikom i kiedy?

  1. wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (rozwiązanie zastosowane przez upadające podmioty) obejmują całość wynagrodzeń pracowniczych oraz innych świadczeń, szczegółowo opisanych w 12 ust. 2 tej ustawy i nie stanowi to „dofinansowania”, wbrew Pani twierdzeniom;
  2. rozwiązania przewidziane w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” przewidują możliwość uzyskania dopłat z Funduszu na rzecz pracodawców, którzy nie znajdują się w stanie niewypłacalności. Stan niewypłacalności upadających pracodawców wyklucza możliwość pozyskania  “dofinansowania” w powyższym trybie, co przesądza prawidłowość podjętych działań przez podmioty, które złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości. Co więcej zasadność wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych przez niewypłacalne podmioty uznał Sąd Upadłościowy, który co do jednej ze spółek wydał i doręczył już postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na treść 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, tj. z uwagi na brak majątku wystarczającego choćby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Uprzedzając Pani nadinterpretację w przedmiocie treści wydanego orzeczenia sądowego wskazujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wydanie tego typu postanowienia uprawnia pracowników niewypłacalnego podmiotu do otrzymania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Powyższe informacje zdają się odpowiadać na dalsze zadane pytania w tym punkcie, jednakże celem klaryfikacji przekazu wskazujemy, że niewypłacalne podmioty nie posiadają jakichkolwiek środków, z których można byłoby dokonać wypłat na rzecz ich pracowników tytułem zaległych wynagrodzeń, a wszelkie te zobowiązania niewypłacalnych podmiotów zostaną przejęte przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pytanie nr 4: Kiedy osoby, które nie chcą podpisać nowej umowy zlecenia dostaną uregulowanie zaległych pensji? Jaką dla nich macie Państwo propozycję?

Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr 3. Upadające podmioty nigdy nie uzależniały wypłaty wynagrodzeń na rzecz swych pracowników od podpisania przez nich jakichkolwiek umów. Dodatkowo zaprzeczamy czynionym przez Panią sugestiom, jakoby umowy zlecenia lub jakiekolwiek inne czynności podejmowane przez jakiekolwiek podmioty były „ukrytym” sposobem uregulowania zaległości wynikających z niewypłaconych wynagrodzeń na rzecz pracowników. Nie dokonujemy jakiejkolwiek dyferencjacji propozycji składanych pracownikom upadających spółek. Wobec powyższego upraszamy o zaprzestanie stosowanych przez Panią insynuacji, które jedynie rozwijają i pogłębiają utratę zaufania i naruszają dobra osobiste spółek funkcjonujących w ramach obiektu ARKA MEDICAL SPA w Kołobrzegu.

Pytanie nr 5: Co się stanie, jeśli pożyczkobiorca nie wypracuje nie z własnej winy wymaganego minimum godzinowego? Czy umowa zabezpiecza ich prawa? Pracownicy chcą wiedzieć, czy jeśli podpiszą umowę o pożyczkę w kwocie 2 tysięcy złotych, a na przykład z powodu braku gości w hotelu (a więc nie z ich winy) nie będą w stanie wypracować wymaganych godzin – czy w takim przypadku będą musieli zwracać pożyczkę?

Odpowiedź: W razie niezawinionego przez pożyczkobiorcę niewypracowania przez niego wymaganego minimum godzinowego pożyczka w dalszym ciągu podlega umorzeniu. Umowa stanowi, że w zakresie nieuregulowanym treścią tejże umowy zastosowanie znajdywać będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego i właśnie z uwagi na regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym, pożyczkobiorca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji obiektywnie niezawinionego przez niego działania lub zaniechania.

Pytanie nr 6: Dlaczego firma miała pieniądze na pożyczki z innej bliżej nieznanej spółki, a nie przesunęła tych środków na wypracowane za marzec wynagrodzenia?

Przedstawione przez Panią pytanie jest wewnętrznie sprzeczne i nielogiczne. Zaznaczyć po raz kolejny i wyraźny należy, że pożyczkodawcą nie były podmioty, które złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości, lecz podmiot trzeci. Pożyczka z samej swej istoty ma charakter zwrotny, zaś w obranej w niniejszej sprawie – miała dodatkowo charakter pomocowy. Przeznaczenie środków na rzecz dla podmiotu niewypłacalnego wiąże się z możliwością odpowiedzialności podmiotu przekazującego te środki za działanie na niekorzyść reprezentowanej spółki.

Z największym zaskoczeniem i przykrością odbieramy ocenę umów pożyczek zaproponowanych pracownikom upadających spółek w przestrzeni medialnej, zwłaszcza ze strony pracowników niewypłacalnych podmiotów. Wspomniana pożyczka stanowiła świadczenie pomocowe, które było całkowicie dobrowolne i miało na celu wspomożenie pracowników tracących zatrudnienie w czasie oczekiwania na pokrycie ich niewypłaconych wynagrodzeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Komentujący to rozwiązanie całkowicie pomijają fakt oprocentowania tychże pożyczek w sposób symboliczny, a wyłączający możliwość postawienia reprezentantom podmiotu udzielającego pożyczkę zarzutu działania na niekorzyść spółki. Podobnie uszło uwadze komentujących, że podmiot udzielający pożyczek zobligował się do nieodpłatnego poszukiwania zatrudnienia dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia, jak również możliwości pokrycia odsetek przez nowego pracodawcę. Weksel in blanco stanowi standardowe zabezpieczenie udzielanej pożyczki, w istocie bardziej chroniący interes pracownika, gdyż zgodnie z zawartą w umowie deklaracją wekslową, weksel ten może być uzupełniony jedynie o kwotę pozostającą do spłaty, a nie jak w wypadku weksla zupełnego, opiewającego na całość kwoty pożyczki.

Ostatecznie zwrócić należy uwagę, że udzielane pracownikom pożyczki nie były wyrazem jakiegokolwiek obowiązku przewidzianego prawem, lecz stanowiły wyraz pomocy dla potrzebujących pracowników niewypłacalnych spółek. Obiektywnie zaznaczyć również wypada, że w istniejących realiach gospodarczych, żaden bank lub inny podmiot nie udzieliłby pożyczki na rzecz pracowników, tym bardziej na choćby zbliżonych warunkach.

Jednocześnie ponownie wyjaśniamy, że udzielane przez podmiot trzeci, nieprowadzący działalności hotelarskiej, pożyczki na rzecz pracowników nie stanowiły ukrytego sposobu wypłaty wynagrodzenia, co wielokrotnie było wyjaśniane i przypominane pracownikom upadających Spółek.

Pytanie nr 7: Dlaczego upadłość i wypowiedzenia zostały ogłoszone i dostarczone w kwietniu, a pracownicy nie dostali wynagrodzenia za marzec? Hotel miał Gości w marcu, zarabiał, ta sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec marca, kiedy wyjechali ostatni Goście z NFZ.

Upadłość nie została ogłoszona w kwietniu, fakt ten zależy od szybkości procedowania sądu upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony został w drugiej połowie kwietnia — niezwłocznie po przygotowaniu wszelkiej wymaganej dokumentacji. Wypowiedzenia zostały dostarczone w kwietniu, po sporządzeniu sprawozdań finansowych na potrzeby wniosków o ogłoszenie upadłości, które dokumentują stan niewypłacalności, tak aby ustrzec się przed zarzutami gołosłowności twierdzeń o niewypłacalności spółek.

Nie można postawić znaku równości pomiędzy hotelem a spółkami obsługującymi hotel (a zwłaszcza ich sytuacją majątkową). Niezależnie od powyższego, już począwszy od ogłoszenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, liczba gości hotelowych zaczęła gwałtownie spadać. Kuracjusze z NFZ nie są tak dochodowym źródłem, jak Państwo zakładacie. Kontrakt z NFZ zapewnia, przy założeniu normalnego funkcjonowania obiektu, utrzymanie, tj. pokrycie wysokich kosztów utrzymania ogromnego obiektu (również płatności ogromnego kredytu obciążającego obiekt). Tak więc nie polega na prawdzie założenie o dochodowości lub choćby pokryciu wszelkich zobowiązań hotelu w marcu 2020 roku. Dodatkowo zauważyć należy, że obiekt hotelowy generuje swą rentowność w okresie sezonu i półsezonu, a więc nie w okresie wystąpienia w Polsce pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Pytanie nr 8: Dlaczego dopiero teraz staracie się uzupełnić dokumenty do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Mimo zapewnień ze strony zarządu, że po 14 dniach od niewypłaconego wynagrodzenia tak się stanie, czyli co miało nastąpić 24 kwietnia?

Odpowiedź: Możliwość złożenia wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie ma charakteru niezależnego od dopełnienia innych obowiązków niewypłacalnych podmiotów. W pierwszej kolejności wymagane jest złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości. Dopiero po tym można złożyć wniosek do właściwego urzędu pracę o wypłatę zaliczek z Funduszu. Sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości jest obwarowane wieloma szczegółowymi wymogami, w tym koniecznością sporządzenia sprawozdań finansowych, zestawień, podania wszelkich wierzycieli i dłużników upadłego podmiotu. W związku z zaistniałą sytuacją działy, których współdziałanie było konieczne (Dział Kadr, Dział Księgowości oraz Dział Prawny) również były znacznie ograniczone osobowo. Wszelkie dokumenty były przygotowywane bezzwłocznie, jednak z uwagi na ich rozległość, z istoty rzeczy osoby sporządzające i przygotowujące wymagane dokumenty musiały dysponować odpowiednią ilością czasu.

Pytanie bazuje nadto na błędnym i zwyczajnie nieprawdziwym założeniu, że Zarząd zapewniał o wystąpieniu z wnioskiem do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po 14 dniach od niewypłaconego wynagrodzenia, czemu zaprzeczamy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wspomniane wyżej wymogi. Dodać nadto należy, że najpewniejszą datą uznania złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości jest data nadania im sygnatury sądowej. To nastąpiło w dniu 5 maja 2020 roku. Wystąpienie z wnioskami do Funduszu przed tym momentem mogłoby wiązać się z możliwością potraktowania tych wniosków jako przedwczesnych.

Pytanie nr 9: Pracownicy pytają, czy w momencie kiedy zostaną już otwarte hotele i okaże się, że na nowo od czerwca będą zatrudnieni, to czy i skąd pracodawca będzie miał nagle środki na ich wypłaty.

Odpowiedź: Pomijacie Państwo fakt,  że ogłoszenie upadłości jest okolicznością definitywną dla istnienia danego podmiotu (pracodawcy), tj. podmiot, względem którego ogłoszono upadłość jest następnie likwidowany. Jeżeli pracownicy zostaną zatrudnieni, to na pewno nastąpi to przez inne podmioty. Nie ma możliwości, aby upadłe i zlikwidowane spółki powróciły do działalności. Nie zachodzi więc sytuacja “nagłego” pojawienia się środków na ich wypłaty u dotychczasowych pracodawców. Zaległości z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń pokryte zostaną w całości przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Fot. główne: Małgorzata Abramowicz