Głos magistratu po wczorajszych konferencjach

Wczorajsze konferencje prasowe radnych Prawa i Sprawiedliwości zaowocowały informacją od rzecznika prasowego Michała Kujaczyńskiego. Publikujemy je w całości poniżej:

W odniesieniu do dzisiejszych konferencji prasowych informuję, że wprowadzane zmiany w budżecie miasta wymagają również aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik Miasta przedkładając projekt uchwały, założył tylko i wyłącznie w sposób ogólny, wskaźniki dotyczące dochodów jak i wydatków bieżących. Aktualizacja ta ma charakter prognozy, nie wskazując bezpośrednio na źródła dochodów. Do źródeł dochodów zalicza się wiele innych niż podatki, pozycji mających wpływ na budżet np. windykacja czy opłata uzdrowiskowa mając także na względzie wskaźniki inflacji, wskaźnik cen towarów i usług czy wzrost cen energii elektrycznej. Mówienie o podwyżkach podatków na podstawie prognoz finansowych jest zdecydowanie zbyt daleko idące.

Na najbliższą sesję Rady Miasta skierowany został pakiet uchwał planistycznych. Dwie z nich dotyczą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Wschód. Przypomnę, że uchwały inicjujące te zmiany w planie podjęte zostały przez Radę Miasta w 2014 r. Zobowiązują one Prezydenta Miasta do przygotowania i wprowadzenia na sesję projektów zmian. Oba dokumenty wymagały wielu uzgodnień i wewnętrznych analiz urbanistycznych. Przypomnę, że zmiany są zgodne z wcześniej uchwalonym studium zagospodarowania, które także zostało przyjęte przez Radę Miasta. Studium dopuszcza wyższe parametry tj. 50 % powierzchni zabudowy niż zakładane zmiany w planie. Obie uchwały zmieniające zakładają z kolei zaostrzenia dotyczące współczynnika miejsc parkingowych, którego obecnie obowiązujący plan nie narzucał. Obie procedury rozpoczęły się pięć lat temu, obecnie proces planistyczny dobiegł końca, stąd decyzja o przedłożeniu ich Radzie Miasta. Przetrzymywanie gotowych projektów uchwał byłoby nieracjonalne i bezzasadne – w świetle uchwał z roku 2014.  Ostateczna decyzja co do planów zagospodarowania należy do radnych Rady Miasta.