Kołobrzeg rozszerzy granice? To dopiero projekt uchwały, ale są głosy sprzeciwu

Na najbliższą sesję Rady Miasta Kołobrzeg trafi projekt uchwały, który rozpocznie procedurę integracji Miasta Kołobrzeg z gminą Kołobrzeg. Projekt uchwały zakłada, że pierwszym krokiem może być połączenie z częścią terenów sołectwa Korzystno – miejscowości bezpośrednio sąsiadującej z granicami miasta. 

O planach połączenia miasta z terenami gminy Kołobrzeg rozmowy rozpoczęły się już na początku kadencji (zobacz np. materiał: „Kołobrzescy Razem” o projekcie Supermiasta. Chcą inicjacji projektu  lub:  Przepychanka o poszerzony Kołobrzeg. Po docinkach i dyskusji projekt nie wszedł pod obrady.). Był to również motyw przewijający się podczas ostatniej kampanii wyborczej. Obecnie, po 4 latach, sytuacja zmieniła się diametralnie: wysoka inflacja i gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej samorządów spowodowało, że plany integracji zostały mocno zweryfikowane. Analizując wszystkie argumenty  i sytuację ekonomiczną, miasto zdecydowało się na zmniejszenie zakresu integracji. Pierwszym krokiem ma być włączenie w granice miasta 123 hektarów terenów,  które obecnie stanowią między innymi grunty orne, pastwiska, nieużytki i lasy. Na terenie tym znajduje się też jedno gospodarstwo rolne. Dla uściślenia warto dodać, że powierzchnia Korzystna zajmuje łącznie  646 hektarów, zatem projekt uchwały dotyczy zaledwie tej właśnie „nieużytkowej” części miejscowości.

Dlaczego akurat ten teren? Miasto wyjaśnia, że działki te to  doskonała lokalizacja do powstania np. lokalnej strefy ekonomicznej. Jej powstanie spowoduje, że nieruchomości staną się atrakcyjne dla podmiotów gospodarczych pod lokalizację usług przemysłowych, logistyki, transportu, handlu czy innych niezwiązanych bezpośrednio z turystyką. Nie bez znaczenia też jest fakt, że teren ten w dużej części użytkowany jest przez spółki miejskie spełniające kluczową rolę w gospodarce komunalnej w regionie powiatu kołobrzeskiego. Miasto również podkreśla, że włączenie funkcjonującej dziś poza granicami miasta infrastruktury komunalnej w zasób gruntów miejskich wzmocni potencjał gospodarczy tego obszaru, otwierając nowe możliwości rozwojowe. Wskazuje również na możliwości utworzenia nowych miejsc pracy.

Procedura rozpoczyna się – jak już wspomnieliśmy – dyskusją radnych miejskich nad wniesionym projektem uchwały. Jeśli radni zagłosują za jej przyjęciem, dopiero wtedy Gmina Kołobrzeg otrzyma prośbę o wyrażenie opinii. W Kołobrzegu w tym czasie odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie. Do 31 marca powinien zostać złożony wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody. O dalszej integracji będzie można mówić dopiero wtedy, gdy nastąpi poprawa sytuacji ekonomicznej.

Choć to dopiero początek procesu, mieszkańcy gminy Kołobrzeg przypominają, że w Korzystnie już odbyło się spotkanie, podczas którego wyrażony został sprzeciw wobec pomysłu poszerzenia granic miasta. Radny Rady Gminy Kołobrzeg Krzysztof Chabaj wyraził swój sprzeciw wobec tego pomysłu, nazywając go wprost „draństwem” oraz „wrogim przejęciem”:

  • Większego draństwa ze strony miasta Kołobrzeg jeszcze nie widziałem. To się nazywa wrogie przejęcie.Czy było zorganizowane zebranie wiejskie żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć??? I nie mówię tutaj o pseudo ankiecie która kiedyś była prowadzona. Czy była dyskusja z radą wiejską gminy Kołobrzeg i czy była podjęta uchwała w tej sprawie wyrażającą zgodę?? NIE. Czyli jest to chęć wrogiego przejęcia bo nie ma woli dwóch stron. Miasto Kołobrzeg ma mało terenów do pobierania daniny publicznej, a więc ma chęć kroić ościenne Gminy – wypowiada się radny na jednym z portali społecznościowych.

Radni oraz urzędnicy z Biura Prezydenta uspokajają, że to dopiero początek procedury. Po podjęciu uchwały inicjującej proces dopiero rozpoczną się konsultacje, podczas których każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię. Wydanie rozporządzenia o rozszerzeniu granic wymagać będzie w kolejności:

  • wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,
  • opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami,
  • opinii wojewody właściwego dla gmin objętych wnioskiem.

Procedura rozszerzenia granic miasta jest również długotrwała: wnioskiem o wydanie rozporządzenia, zainteresowana rada gminy występuje do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody w terminie do 31 marca. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu roku od jego złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym dokonywane rozporządzeniem Rady Ministrów następują z dniem 1 stycznia.

Kołobrzescy radni zajmą się tym pierwszym krokiem, czyli złożonym projektem uchwały inicjującym integrację podczas najbliższej sesji, tj. 30 listopada 2022r.

Do sprawy będziemy wracać na bieżąco.