Zasłużony dla miasta Kołobrzeg dla Jadwigi Brzezińskiej

W sobotę 27.11.2021 r. w kołobrzeskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzeg” dla dr hab. Jadwigi Brzezińskiej. Tytuł został przyznany przez Radę Miasta Kołobrzeg Uchwała XLII/625/21 z dnia 27 października 2021 r. Pamiątkowy medal wręczyła Prezydent Miasta Anna Mieczkowska oraz Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Błaszczyk.

Dr Jadwiga Brzezińska stanowi wzór osoby aktywnie zaangażowanej w pracę i działalność zawodową. Od podjęcia pracy w zawodzie aptekarskim pasjonowała się historią farmacji, dokumentacją życia zawodowego, pamiętnikarstwem oraz pracą naukową i społeczną w środowisku farmaceutycznym.

Tematyka zainteresowań naukowych dr Jadwigi Brzezińskiej obejmuje głównie problemy aptekarstwa regionu Pomorza Środkowego, w tym Kołobrzegu, historię piśmiennictwa, stowarzyszenia kształcące aptekarzy i etykę farmaceutyczną. Efekty ponad siedemdziesięcioletniej pracy Pani dr Jadwigi Brzezińskiej są godne podziwu, tym bardziej, że stopnie naukowe uzyskiwała nie będąc związana ze środowiskiem akademickim.

Działalność historyka farmacji i kronikarza przede wszystkim swego miasta, zaowocowała obszerną monografią „Problemy farmaceutyczne w Kołobrzegu do 1945 r.”, która była jej pracą doktorską obronioną w 1990 r. Przygotowując się do pisania tej pracy pozyskała wiele, często nieznanych, informacji o najstarszych dziejach aptekarstwa w Kołobrzegu, które miały znaczenie ogólnoeuropejskie. Monografia ukazała się drukiem w 2013 r. Zostały w niej omówione istotne kierunki rozwoju aptekarstwa w Kołobrzegu na tle wydarzeń społeczno – gospodarczych i politycznych. Autorka przedstawiła m.in. zagadnienia takie jak: pozycja aptekarza w środowisku społecznym, nadzór nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych (często toksycznych), walory molarne pracowników aptek w świetle obowiązującego prawodawstwa, nadzór nad kształceniem zawodowym, czy też problem wynikający ze specyfiki aptek jako obiektów handlowych, a równocześnie jako placówek służby zdrowia, zobowiązanych do posiadania pełnego asortymentu leków o każdej godzinie. Do publikacji Pani dr Brzezińska włączyła swoje późniejsze opracowanie dotyczące dziejów fabryki farmaceutyczno – kosmetycznej w Kołobrzegu.

Kołobrzeg stanowi też temat innych publikacji dr Jadwigi Brzezińskiej, np. w 2004 r. w Pamiętniku XIII Sympozjum Historii Farmacji ukazał się artykuł pt. „Apteka sanatoryjna Kolejarz 1966 – 2000 na tle rozwoju uzdrowiska Kołobrzeg”, a w 2007 r. w Pamiętniku XVI Sympozjum Historii Farmacji – obszerna praca pt. „Apteki sanatoryjne Kołobrzegu w II połowie XX wieku”.

Za całokształt działalności naukowej w zakresie historii farmacji została odznaczona przez Międzynarodową Akademię Historii Farmacji w Paryżu medalem „CARMEN FRANCES” (2013 r.) jako pierwsza laureatka tego odznaczenia w Polsce.

Jadwiga Brzezińska urodziła się w Warszawie w 1924 r. W 1961 r. zamieszkała z mężem w Kołobrzegu (ul. św. Jana Pawła II 29/1). Jako magister farmacji pracowała w aptece, najpierw jako zastępca, potem jako kierownik do przejścia na emeryturę w 1992 roku.

Przez 20 lat była wykładowcą farmakologii w Liceum Medycznym w Kołobrzegu. W 1970 r. otrzymała I nagrodę w Krajowym Konkursie Pedagogicznym dla nauczycieli szkół medycznych.

W 1974 r. uzyskała specjalizację II stopnia. Za namową prof. dr. hab. Witolda Włodzimierza Głowackiego podjęła pod jego kierunkiem pracę doktorską dotyczącą aptekarstwa w Kołobrzegu. Najstarszą część problemów farmacji w Kołobrzegu przedstawiła i obroniła w 1990 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł pracy doktorskiej brzmiał: „Problemy farmaceutyczne w Kołobrzegu do 1945 r.”.

Była wykładowcą na dwóch kursach podyplomowych z zakresu historii farmacji w Bydgoszczy. W 2008 r. uzyskała II nagrodę w konkursie krajowym na opis apteki zabytkowej oraz II nagrodę na wspomnienia farmaceutów.

Jest Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, do którego należy od początku pracy zawodowej. W latach 1973 – 1982 była skarbnikiem i sekretarzem, a następnie w latach 1982 – 2001 prezesem Oddziału Koszalińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (przez pięć kadencji). Natomiast w latach 1982 – 2010 – sekretarzem zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (przez dziewięć kadencji).

W latach 1998 – 2010 była członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji i korespondentką biuletynu tego Towarzystwa NEWS. Ponadto była członkiem Zarządu Głównego w Warszawie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (przez jedna kadencję) oraz członkiem Zarządu Oddziału Szczecińskiego tego Towarzystwa (przez dwie kadencje). Po reaktywowaniu Samorządu Aptekarskiego w 1992 r. była sekretarzem (przez jedną kadencję), a przez następne dwie – członkiem Zarządu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

Od 1992 r. jest redaktorem naczelnym biuletynu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie pt. „Farmacja Pomorza Środkowego” (212 numerów). Dzięki jej międzynarodowej aktywności Polska była gospodarzem 43. Międzynarodowego Kongresu Historii Farmacji w Warszawie (2017 r.), podczas którego otrzymała członkostwo honorowe Międzynarodowego Towarzystwa Historii Farmacji.

W 2018 r. Jadwiga Brzezińska odebrała dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii farmacji w wyniku przedstawienia pracy habilitacyjnej pt. „Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802–1919”. Przygotowanie materiałów do habilitacji zajęło Jadwidze Brzezińskiej prawie 20 lat. Niezmiernie ciekawa historia opisana jest na prawie 900 stronach Jej książki.

Brała udział jako delegat Polski i wygłaszała referaty naukowe na 11 międzynarodowych kongresach naukowych z zakresu historii farmacji (Praga, Heidelberg, Paryż, Sztokholm, Florencja, Lucerna, Sinaia, Edynburg, Sevilla, Wiedeń, Berlin) oraz na 5 innych zagranicznych kongresach i konferencjach naukowych. Uczestniczyła i wygłaszała doniesienia naukowe z zakresu historii farmacji także na licznych zjazdach krajowych (15), sympozjach i konferencjach naukowych (26).

Z ramienia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prowadziła współpracę z zagranicznymi historykami farmacji, zwłaszcza z Rumunii, Węgier, Francji, Niemiec i Włoch.

Opublikowała 2 książki, 2 broszury oraz prawie 1000 artykułów w prasie krajowej i zagranicznej (Farmacja Polska, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, Kwartalnik Historii Nauk Polskiej Akademii Nauk, gazeta farmaceutyczna, pamiętniki kongresów, zjazdów i sympozjów naukowych, krajowych i zagranicznych). Tematyka jej prac naukowych dotyczyła głównie problemów regionu Pomorza Środkowego i Zachodniego, historii piśmiennictwa, stowarzyszeń, kształcenia, biografistyki, kronikarstwa, kultury farmaceutycznej . Jest znana jako sprawozdawca z kongresów, recenzent, autorka biogramów, reportaży i esejów. Opracowała do druku ustne wspomnienia licznych zasłużonych farmaceutów.

Uzyskała wiele odznaczeń krajowych i zagranicznych, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Ignacego Łukasiewicza, Medal im. Bronisława Koskowskiego, odznakę „Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia”, Ambasador Polskiej Farmacji, Mecenas Samorządu Aptekarskiego czy najwyższe wyróżnienie polskich historyków farmacji Statuetka Antoniny Leśniewskiej. Otrzymała także odznaczenia zagraniczne: Medal im. Aleksandra Ionesco od Rumuńskiego Towarzystwa Historii Farmacji, medale od Włoskiego oraz Francuskiego Towarzystwa Historii Farmacji.