OSW Chalkozyn: ogłoszenie o najmie powierzchni na punkt handlowy

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ulica Chojnowska 41, 59-220 Legnica tel. (76) 749 54 14

ogłasza postępowanie na:

najem powierzchni zlokalizowanej przy INTERFERIE Chalkozyn w Kołobrzegu  przy ulicy Zdrojowej 1 i prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej.

Przedmiotem najmu jest:

Najem powierzchni i prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej, zlokalizowanej przy INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn ul. Zdrojowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Opis przedmiotu najmu:

 1. Powierzchnia – ok. 1,5 m2 na działce o numerze ewidencyjnym 61/4 od strony ulicy Reymonta.
 2.   Sąsiedztwo przyczepy handlowej ze sprzedażą ryb oraz małego punktu gastronomii.
 3. Inne ważne uwagi: nawierzchnia  nieutwardzona, piaszczysta, trawiasta, bezpośrednio od chodnika.
 4. Termin wynajmu: od 01.07.2021 r.

 Wymogi:

 1. Oferty z propozycją miesięcznej kwoty najmu (w PLN netto) należy składać do dnia 22. 06.2021 r. do godz. 15.00 na adres aneta.strycharek@interferie.pl
 2. Wybrany Najemca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem działalności do montażu na własny koszt podlicznika energii elektrycznej i wody oraz innych wymaganych podliczników. Dodatkowe koszty związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, w szczególności wszelkie opłaty, ochrona, koszty za utrzymanie czystości (również wokół), odpady komunalne, energia elektryczna, woda, ścieki, odśnieżanie, itp. pozostają po stronie Najemcy.
 3. Potencjalna działalność powinna być prowadzona w sposób nie zakłócający normalnej działalności INTERFERIE S.A. oraz w sposób nie uciążliwy dla Gości INTERFERIE S.A. i innych osób trzecich.
 4. Brak jest możliwości wycinki drzew ani krzewów znajdujących się na terenie przedmiotu najmu.
 5. Posadowienie przyczepy handlowej i prowadzenie działalności handlowej musi być prowadzone zgodnie z prawem obowiązującym w strefie uzdrowiskowej miasta Kołobrzeg.
 6. Wymagana estetyka i utrzymanie przedmiotu najmu w należytym porządku.
 7. Wymagane niezbędne przewidziane prawem decyzje organów administracji publicznej na prowadzenie działalności na terenie przedmiotu najmu.

W sprawie wizji lokalnej oraz bliższych informacji na temat przedmiotu najmu należy kontaktować się z Dyrektorem Panią Aleksandrą Kłyż  tel. 691 917 688.

 Do oferty należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 2. Opis zakresu przygotowania (m.in. ingerencji w powierzchnię) przedmiotu najmu.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Dane kontaktowe.

REGULAMIN

postępowania ofertowego na najem powierzchni zlokalizowanej przy INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn ul. Zdrojowa 1, 78-100 Kołobrzeg i prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej

 1. Przedmiotem postępowania jest najem powierzchni położonej na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 61/4, o nawierzchni 1,5 m2, nieutwardzonej, piaszczystej, trawiastej, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika, która przeznaczona będzie na prowadzenie przez Najemcę działalności gospodarczej – handlowej. Z zastrzeżeniem, że Najemca nie może prowadzić na najmowanej przestrzeni działalności, która wymagałaby posadowienia punktu handlowego na stałe związanego z gruntem.
 2. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu najmu udostępnione będą do wglądu osobom zainteresowanym.
 3. Postępowanie ofertowe odbędzie się w formie pisemnej, zgodnie z ogłoszeniem o postępowaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Komisyjne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu ofertowym nastąpi bez udziału oferentów w terminie do 23.06.2021 r.
 4. Postępowanie ofertowe prowadzone jest według następujących zasad:

a) zainteresowani najmem nieruchomości składają pisemne oferty;
b) Komisja ofertowa dokonuje wyłonienia oferenta / ów, z którymi prowadzić będzie negocjacje w formie pisemnej, w pełnym zakresie złożonej oferty, wyłonienie oferenta/ oferentów do negocjacji nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia odczytania ofert, natomiast pisemne negocjacje zostaną przeprowadzone w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. W uzasadnionych sytuacjach Komisja ofertowa może przedłużyć terminy o których mowa powyżej;
c) wynik pisemnych negocjacji wraz z rekomendacją Komisji ofertowej skierowanej do Zarządu Spółki w zakresie najkorzystniejszej oferty/ofert stanowić będzie rozstrzygnięcie postępowania ofertowego z zastrzeżeniem pkt. 5.

 1. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z zastrzeżeniem, że w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  b) Podmiot gospodarczy prowadzący postępowanie oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  c) Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  d) Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) – c),
  e) Osoby, które pozostają z prowadzącym postępowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego postępowanie.

 2. Przystępujący do postępowania ofertowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem postępowania ofertowego, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu załączonym do oferty.

 3. O wynikach postępowania ofertowego jego uczestnicy powiadomieni będą pisemnie w terminie 2 dni roboczych od dnia jego rozstrzygnięcia.

 4. Oferenci wyłonieni w ramach postępowania ofertowego związani są ofertą 30 dni od dnia jej złożenia.

 5. Oferty z propozycją miesięcznej kwoty najmu (w PLN netto) należy składać do dnia 22.06.2021 r. do godz. 15.00 na adres aneta.strycharek@interferie.pl jak również listownie na adres siedziby INTERFERIE S.A. ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica. Za dochowanie terminu, o którym mowa z zdaniu pierwszym, uważa się datę wpływu oferty na adres e-mail lub na adres wskazany w zdaniu poprzednim siedziby Spółki.

 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Pisemne oferty winny zawierać:
  a) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie o formie prawnej, nazwie, nr NIP, REGON tej działalności, oraz do dołączenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru. Osoby działające przez pełnomocników, zobowiązane są przedłożyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta z podpisem notarialnie potwierdzonym;
  b) datę sporządzenia oferty;
  c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem postępowania i przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń;
  d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem postępowania i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
  e) w przypadku osób fizycznych – oświadczenie, że zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ul. Chojnowska 41, w związku z postępowaniem ofertowym na najem powierzchni – zgodnie z Załącznikiem nr 2;
  f) oferowaną miesięczną cenę netto najmu za przedmiot najmu opisany w pkt. 1;
  g) oświadczenie oferenta o planowanym przeznaczeniu przedmiotu najmu zgodnym ze wskazanym w przedmiotowym postępowaniu;
  h) adres e – mail, na który INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy będzie przekazywać wszystkie zawiadomienia do oferenta;
  i) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w przedmiotowej sprawie (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, nr tel.).

 8. W przypadku, gdy oferty nie spełniają wymogów określonych w przedmiotowym Regulaminie, powołana przez Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy Komisja ofertowa może wezwać o uzupełnienie stwierdzonych braków, zakreślając oferentowi termin nie dłuższy niż jeden dzień roboczy. Oferty, których braki nie zostaną uzupełnione w zakreślonym terminie, a także oferty niekompletne (nie kwalifikujące się w ocenie Komisji do uzupełnienia braków), a także oferty złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

 9. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez oferenta przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.

 10. Każda oferta oraz dołączone do niej dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

 11. Tłumaczenia pism i dokumentów powinny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a dołączane do oferty kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 13. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania ofertowego wykonuje komisja ofertowa wskazana przez Zarząd Spółki.

 14. Postępowania ofertowe uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, jeżeli:
  a) do terminu ustalonego do złożenia ofert choćby jeden oferent nie złoży oferty,
  b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów formalnych.

 15. Oferty, które zostały złożone przez osoby wymienione w pkt. 5 Regulaminu zostaną wykluczone z postępowania.

 16. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu następnym po podpisaniu ostatecznej umowy najmu.

 17. Spółce INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy przysługuje prawo odstąpienia od postępowania, unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyny.

 18. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, których wyjaśnienia bądź rozstrzygnięcia, zażąda którykolwiek z oferentów, podlegają rozpoznaniu przez Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.

Mapka sytuacyjna: tutaj