Poseł Hoc apeluje do prezydent miasta w sprawie bezdomnych w kołobrzeskiej bazylice

Kołobrzeski poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc interweniuje u prezydent Kołobrzegu w sprawie bezdomnych, którzy gromadzą się i przebywają w kołobrzeskiej bazylice. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że ich stan i zachowanie niejednokrotnie wskazuje na to, że są pod wpływem alkoholu, a przez to ich zachowanie jest, zwłaszcza w tym miejscu, niejednokrotnie niewłaściwe. Poseł apeluje do władz miasta o konkretne działania w aspekcie wykonywania przepisów ustawy o pomocy społecznej i otoczenie tych osób właściwą i godną opieką. Co więcej,  to jest ważne także w aspekcie zagrożenia epidemicznego. Całość listu zamieszczamy poniżej:

 

Szanowna Pani Prezydent

Ostatnio opisano na portalu społeczności katolickiej „kolobrzegwiary.pl” bardzo smutne obserwacje w Naszej Świątyni – Bazylice Konkatedrze Kołobrzeskiej w kwestii bardzo niepokojącego zjawiska gromadzenia się i przebywania ludzi bezdomnych, ludzi zagubionych, a niejednokrotnie – niestety – osób będących w stanu nietrzeźwości lub stanu wskazującego na spożycie alkoholu zachowujących się w sposób wysoce niewłaściwy.

W pełni konstatuję bardzo trudną sytuację tych osób, najczęściej chroniących się przed zimnem i mrozami, tym samym oczekujących konkretnej pomocy od instytucji do tego powołanych.W pełni też rozumiem trudną i złożoną sytuację w aspekcie wrażliwej materii Kościoła dotyczącej miłosierdzia i posługi dla najbardziej potrzebujących.

Tym bardziej, zdecydowanie proszę Władze Gminy Miasta Kołobrzeg o pilne i konkretne działania w aspekcie wykonywania przepisów ustawy o pomocy społecznej i otoczenie tych osób właściwą i godną opieką. Co więcej, ważne także w aspekcie zagrożenia epidemiologicznego.

Pragnę przypomnieć, że do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – należą m. in. sprawy pomocy społecznej. Tym zadaniem jest  tymczasowe udzielanie schronienia osobom, które są go pozbawione. Może to nastąpić przez przyznanie miejsca w noclegowni, schronisku bądź ogrzewalni dla osób bezdomnych (ogrzewalnie są czynne najczęściej w okresie od 1 grudnia do 31 marca, w godzinach od 20.00 do 8.00, a w okresie silnych mrozów czas pracy ogrzewalni może ulec wydłużeniu).

Zatem, w art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (u.p.s.) przewidziano, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy, m.in.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym.

W art. 48b u.p.s., dodanym od 5 września 2016 r., przyjęto, że przyznanie niezbędnego ubrania, a osobie, która własnym staraniem nie może zapewnić sobie jednego gorącego posiłku dziennie, przysługuje także pomoc doraźna albo okresowa w tej postaci. Można również udzielić pomocy w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych

W art. 51 u.p.s. przewidziano także, że osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, można przyznać usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Takim ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych i klub samopomocy.

Ponadto, na podstawie art. 49 u.p.s. osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu tej osoby w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Taki program jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej.

Szanowna Pani Prezydent

Stosownie powiadomię Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu w kwestii ścisłej współpracy z Panią Prezydent w ew. umieszczaniu tych osób w ośrodkach pomocy społecznej oraz w celu zdecydowanych działań w przypadkach osób zachowujących się niegodnie w miejscu kultu religijnego. Proszę także Panią Prezydent o pomoc Straży Miejskiej. Osobno  poproszę Pana Wojewodę Zachodniopomorskiego, który prowadzi rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia z prośbą i apelem o spowodowanie stosownej pomocy tym osobom.  

Z poważaniem

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP