Wojewoda uchyla uchwałę kołobrzeskich radnych dotyczącą apelu w sprawie funduszu unijnego

Wojewoda zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały, którą podjęła kołobrzeska Rada Miasta w dniu 2 grudnia 2020 roku. Chodzi o apel w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Dyskusja na temat sensowności podjęcia takiej uchwały toczyła się dość długo podczas grudniowej sesji. Opozycyjni radni wskazywali, że jest to kopia uchwały z Warszawy, która nie ma przełożenia na Kołobrzeg. Sugerowano również, że najprawdopodobniej wojewoda uchyli tę uchwałę.

I tak się stało. W swojej decyzji o uchyleniu wojewoda zaznacza, że podstawę do przyjęcia tej uchwały stanowiły przepisy ustawy o samorządzie gminnym, w tym przepis dotyczący przyjmowania apeli. Tymczasem wojewoda wskazuje, że Rada Miasta uczyniła to z istotnym naruszeniem prawa, gdyż te unormowania nie upoważniają Rady Miasta do podejmowania oświadczeń lub apeli w każdej sprawie. Wojewoda wykazuje również, że każda czynność organu musi się mieścić w ramach jego ustawowo określonego zakresu działania. Poza granicami gminy i jej organów znajdują się sprawy unijne czy ogólnokrajowe.

“Reasumując: organ nadzoru nie kwestionuje co do zasady uprawnienia Rady Miasta Kołobrzeg (…) do wydawania oświadczenia (apelu) w określonej kwestii, lecz może to nastąpić wyłącznie wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego upoważniający ją do podjęcia uchwały dotyczącej danego zagadnienia, a takiego przepisu w rozpoznawanej sprawie nie sposób się dopatrzyć” – wskazuje wojewoda.

  • Apel był kalką uchwały z Warszawy, bez głębszego przemyślenia. Dlatego odmówiłem głosowania w tej sprawie. Czasami warto się zastanowić, co proponuje się radnym do uchwalenia. Mówię to z pozycji radnego, który przygotował najwięcej uchwał tego typu i żadna nie została uchylona w trybie nadzoru – mówi radny Jacek Woźniak.

Zobacz całość pisma:  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody z dn. 08 stycznia 2021 r.

Fot. archiwum