List otwarty posła Czesława Hoca do Prezydent Miasta Kołobrzeg

Szanowna Pani Prezydent Kołobrzegu skierowała na moje ręce, oficjalne pismo z następującym wstępem (dosłownie) „Od lipca 2019 r. rządząca większość dokonuje systematycznego osłabienia finansów samorządowych, bez żadnych rekompensat…”.

Zatem, jeśli mamy traktować się poważnie i odpowiedzialnie, oczekuję stosownego zachowania Pani Prezydent w sytuacji, w której udowodnię, że słowo „ŻADNYCH” jest nieprawdziwe i nieodpowiedzialne! Wzmocnię decyzję Pani Prezydent odnośnie oczekiwanej reakcji, jeśli też uświadomię Pani, że to nie „rządząca większość” – „dokonuje systematycznego osłabienia finansów samorządowych”, lecz ogólnoświatowy dramat w postaci pandemii SARS-CoV-2, której Pani Prezydent prawdopodobnie nie zauważyła zza okien swojego Urzędu Miasta, albowiem zakleiła je plakatami „Strajku Kobiet”.

Szanowna Pani Prezydent

Tylko głęboka niechęć do rządzącej większości może tłumaczyć tak nieodpowiedzialną i poniekąd – absurdalną treść oficjalnego pisma.

Tak więc, już na wstępie. Ostatnio pozyskała Pani od bardzo nielubianej przez Panią rządzącej większości – 8 mln 845 tys. 991 zł. – extra (!) środków na dowolne inwestycje „blisko domu” (czyli, na dowolne inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jako wkład własny do projektów). Ten fakt, praktycznie powinien „załatwić’ sprawę i zdemaskować Pani tradycyjną już skłonność do „oszczędnego gospodarowania prawdą”. To po pierwsze.

Po drugie – to NIE „większość rządząca” dokonuje „systematycznego osłabienia finansów samorządowych”. Powoduje to – globalna tragedia w postaci pandemii SARS-CoV-2 i przyczynowe poważne tąpnięcie światowej i europejskiej gospodarki, w tym – polskiej gospodarki narodowej (choć, w porównaniu do państw Europy – w mniejszym stopniu!).

Szanowna Pani Prezydent

Pragnę Panią poinformować, że Europa i cały świat pogrążony w dramacie, walczy z pandemią koronawirusa. Zapewne Pani nie wie lub nie chce wiedzieć o tym (na pochodach „Strajku Kobiet” tego Pani się też nie dowie), że Pan Premier demokratycznie wybranego Rządu Polskiego – Mateusz Morawiecki poprosił o „100 dni solidarności”, do czasu pojawienia się szczepionki przeciw SARS-CoV-2.

Zatem, by nieco ostudzić Pani głęboką niechęć do rządzącej większości oraz uświadomić realne starania Rządu w aspekcie łagodzenia i przeciwdziałania skutkom Covid-19, proszę o przyjęcie następujących danych, z wstępnym komentarzem.

Podejrzewam, że będzie Pani Prezydent w sporej konfuzji, pozyskując wiedzę w kwestii ilości środków przekazywanych Szanownej Pani Prezydent przez tak nielubianą „rządzącą większość”. Co więcej, niektórzy pracownicy, a także mieszkańcy Miasta Kołobrzegu też mogą się poważnie zdziwić, czy aby na pewno niektóre środki są wydatkowane transparentnie i racjonalnie?!

Chociażby w 2020 r.- z tytułu opłaty środowiskowej uzyskaną kwotę w wysokości 31 mln 430 tys. 758 zł (dotacja z budżetu państwa w kwocie 15 mln 715 tys. 379 zł, tj. kwoty równej z wpływów z poprzedniego roku). Albowiem, zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, środki są przeznaczone na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk (a dotacja z budżetu państwa jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku poprzedzającym rok bazowy). Podobną kwotę – 30 mln 199 tys. 610 zł) pozyskano w roku 2019. Zresztą, złożę oficjalne pismo w tej kwestii.

Myślę także, że wielu pracowników (np. oświaty, pomocy społecznej) i mieszkańców Kołobrzegu pozyska pewne informacje, które raczej nie są chętnie nagłaśniane. Np. z zakresu pomocy społecznej:- otrzymane od Wojewody środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Informacji Społecznych (CIS), lata 2019-20) – 186 tys. 280 zł.; – dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego i realizującego pracę socjalną w środowisku (lata 2019 – 20) – 125 tys. 933 zł,; – na tworzenie i realizację programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej (tylko w r. 2020) – 144 tys. 356 zł; – dofinansowania dożywiania w formie posiłków, zasiłków celowych, na zakup posiłków lub żywności i świadczenia rzeczowe (w ciągu dwóch lat 2019-20 ) – 1 mln 219 tys. 661 zł.; – dofinansowanie funkcjonowania Ośrodków Pomocy Społecznej – (dwa lata 2019-20) – 1 mln 179 tys. 104 zł.; środki na zatrudnienie Asystenta  Rodziny i/lub Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku 2019 – 63 tys. 550 zł.

Niewielu też wie, że rządząca większość, poprzez Wojewodę przekazuje, ostatnio w dwóch latach (2019 -20) środki na: – utrzymanie i konserwację Cmentarza Wojennego w Zieleniewie – 73 tys. 914 zł.; – na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu  „Zdalna Szkoła” (kwiecień 2020 r) – 100 tys. zł (o ile wiem, Pani Prezydent ani jednym słowem nie wspomniała, że to ze środków „rządzącej większości”); – na stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne w okresie 2019 – 20) – 61 tys. 980 zł.; – na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych – 42 tys. 026 zł; – z tytułu  Narodowego Program „Rozwój Czytelnictwa” (wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Priorytet 3) – 62 tys. zł; – na dotację celową z budżetu państwa, z tytułu zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (w latach 2019 i 2020 ) – 3 mln 275 tys. 402 zł., czy też – z tytułu jednorazowego świadczenia z Programu „Za życiem” w wysokości 4 tys. zł (ciąża powikłana, choroba dziecka powstała w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu), w 2019 r.– 24 tys. 742 zł, w r. 2020 – 16 tys. 495 zł.

Przypomnę też o bezpłatnie przekazywanych płynach do dezynfekcji oraz masek medycznych dla nauczycieli i personelu szkolnego (z Programu Ministerstwa Zdrowia)

Szanowna Pani Prezydent

Z Funduszu Dróg Samorządowych (2019 – 20 r.) od rządowej większości otrzymała Pani –

7 mln 319 tys. 388 zł., a w ramach wsparcia instytucjonalnego JST (dwa lata 2019-20) – 261 tys. 436 zł.

 

Wymienię też, olbrzymie środki, które – co prawda – nie trafiają bezpośrednio do budżetu Miasta, zatem prawdopodobnie Pani Prezydent „ŻADNYCH” informacji w tym zakresie nie posiada, ale je przedstawię, chociażby z uwagi na fakt, że owe środki wzmacniają nade wszystko potencjał Rodziny, ogólną kondycję mieszkańców Kołobrzegu oraz naszych zacnych Seniorów, a także pomagają przetrwać naszym firmom i zatrudnionych pracownikach. Otóż:

– z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – otrzymano tylko w 2020 r. – 172 mln 553 tys. 106 zł (dla 991 firm zatrudniających 8 800 pracowników (obejmujących cały powiat kołobrzeski);

– z Programu 500 + (z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) w latach 2019 i 2020 – 67 mln 317 tys. 552 zł.;

– z Programu „Dobry Start” (2019 i 2020 r.) – 2 mln 657 tys. 342 zł (przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. r. życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. r. życia);

– świadczenie różnego rodzaju, z dodatkowym świadczeniem emerytalnym w latach 2019 i 2020 – 25 mln 402 tys. 272 zł.

– dofinasowanie Programów: „Senior +” (lata 2019 i 2020) – 237 tys. 720 zł; „Opieka 75 +” – 107 tys. 988 zł;  „Maluch +” – 112 tys. 860 zł. I dodatkowo w roku 2020na wyposażenie/utworzenie Klubu „Senior +” – 150 tys. zł.

Pragnę też Pani Prezydent tylko przypomnieć, albowiem nie było to w samym okresie pandemii o wsparciu „rządowej większości” o dofinasowaniu inwestycji Miasta Kołobrzegu – budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu w kwocie – 1.688.800 zł. i na  przebudowę „Euroboiska” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie – 1.045.700 zł. A od Ministerstwa Sportu i Turystykina budowę  Stadionu Lekkoatletycznego im. Michała Barty w kwocie 3 mln zł.

Całkowicie osobną informacją jest fakt, iż „rządząca większość” poprzez Spółkę „Energa” sponsoruje (dość duże środki) Naszą Koszykówkę, dzięki temu, może Pani łaskawie przekazać więcej środków (i bardzo dobrze) na inne Kluby, organizacje i Stowarzyszenia sportowe.

Szanowna Pani Prezydent!

Z dużym prawdopodobieństwem antycypując Pani odpowiedź i oburzenie, że to „żadne” środki, bo potrzeby są o wiele większe, to od razu przedstawię moją replikę. Gdyby dotacje, wszelkiego rodzaju dofinansowania, subwencje i wsparcia finansowe od jakiejkolwiek „rządzącej większości” miałyby całkowicie wystarczyć i bilansować budżet Miasta, tym bardziej – w okresie ogólnoświatowego kryzysu z powodu pandemii, nie byłyby potrzebne Urzędy Miast oraz funkcje prezydentów.

Wszyscy teraz w krytycznym momencie dla Naszego Miasta, Regionu i Kraju zdajemy trudny egzamin. Nie polega on na niecenzuralnym obrażaniu, strajkach, czarnowidztwie, ani na sianiu defetyzmu. To ma być walka o nasz wspólny los. Obecnych i przyszłych pokoleń.

Już teraz, Kołobrzeg posiada gigantyczny potencjał turystyczny, czego najlepszym dowodem jest tytuł Kołobrzegu – jako „Najatrakcyjniejszego Kurortu w Polsce” (vide – potężne środki z tytułu opłaty uzdrowiskowej, choć jeszcze nie tak dawno, totalna krytyka i protesty w aspekcie wydumanej kwestii likwidacji tejże opłaty).

Zatem, jeśli będzie pokora (nas wszystkich) i pogłębiona refleksja – to należy się skupić na partnerskim, uczciwym i wiarygodnym dialogu i podejmować wyzwania, czasami trudne decyzje, w imię dobra naszego Miasta i ich Mieszkańców – dla współczesnego i przyszłego pokolenia.

Bo jak się aktualnie okazuje, wielki potencjał turystyczny Kołobrzegu musi być jeszcze wzbogacony o miasto jako wczasowisko, port jachtowy i rybacki (handlowy), farmy urody i zdrowia, turystyki morskiej, promowej, itd. A obecnie, mądrze skorzystać z zapisów ustaw tzw. Tarcz Antykryzysowych, m.in. z Tarczy 4.0, czy też uzupełnić niedobory finansowe np. środkami zwrotnymi. Także, poczynić pilne koncepcje dla pozyskania środków z tytułu Polskiego Bonu Turystycznego (500 zł na każde dziecko do 18 r. życia i 1000 zł dla dziecka niepełnosprawnego), którym będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.

W konkluzji, Szanowna Pani Prezydent, tylko powaga i odpowiedzialność, pluralizm poglądów i tolerancja, a nade wszystko – wiarygodność. Wspólny przyjazny dialog, bez niepotrzebnych i niepoważnych słów (nie wspomnę o niecenzuralnych słowach i okrzykach podczas „Strajku”). Profesjonalizm i racjonalne przesłanki w relacjach z demokratycznie wybraną „rządzącą większością” dla dobra Naszego Miasta oraz obecnych i przyszłych pokoleń.

Myślę też, że skutecznie przekonałem Panią Prezydent o niestosownej, nieprawdziwej i poniekąd – absurdalnej treści Pani oficjalnego pisma. Zatem, uprzejmie oczekuję odpowiedniego zachowania z Pani strony.

 

Z poważaniem

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP

Przewodniczący Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu