Kolejne rozmowy w sprawie Sunrise Festival. Planowane porozumienie za dwa tygodnie

Wczoraj, tj. w piątek, 20 listopada, kołobrzescy radni po raz kolejny rozmawiali nt. umowy z organizatorami Sunrise Festival. Omówiono szczegóły propozycji złożonej przez prezydent miasta, natomiast Krzysztof Bartyzel złożył również swoje propozycje. Czy doszło do porozumienia? 

Jednym z najważniejszych punktów umowy złożonej przez prezydent miasta była m.in. kwota – dzierżawca zapłaci 269.664 zł netto czynszu dzierżawnego rocznie. Do czynszu doliczony zostanie podatek VAR 23% w wysokości 62.022,72 zł. Prezydent proponowała, by jednym z warunków rozwiązania umowy było np. niezorganizowanie imprezy “Sunrise Festival” z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy. Zaproponowała ponadto 6 – miesięczny okres wypowiedzenia oraz zapis, że w każdym czasie umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Dzierżawca musi ponadto zabezpieczyć tereny leśno – wydmowe przez postawienia ogrodzenia z siatki tzw. leśnej. W swoich obowiązkach ma ponadto zabezpieczenie przewozów autobusowych, opracowanie we własnym zakresie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu powinna przewidywać wyłączenie możliwości dojazdu przez ulicę Kresową.

Proponowana przez prezydent miasta umowa zaznacza, że dzierżawca jednak nie może organizować innych imprez niż Sunrise Festival brz zgody właściciela terenu, ponadto wykonać amfiteatry nr 1 i 2, jednakże wyłącznie po uchwaleniu przez Radę Miasta Kołobrzeg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska w Podczelu. Umowa miałaby zostać zawarta na 9 lat, a Dzierżawca do dnia 30 marca każdego roku, wystąpi do Wydzierżawiającego o nieodpłatne udostępnienie dodatkowej powierzchni gruntu na okres 14 dni na czas trwania „Sunrise Festival”, niezbędnej do urządzenia miejsc postojowych, terenu ewakuacyjnego oraz drogi dojazdowej. Na wydzierżawionej nieruchomości Dzierżawca ma prawo, wyłącznie w związku z organizacją „Sunrise Festival”, wyznaczyć i zorganizować pole namiotowe i zobowiązany jest zgłosić pole namiotowe do Ewidencji Obiektów Hotelarskich Prezydenta Miasta Kołobrzeg, a także pobierać opłatę uzdrowiskową od osób korzystających z noclegów i odprowadzać ją na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg.

Przed spotkaniem Krzysztof Bartyzel przedstawił swoje propozycje. Proponuje, by umowa zawierała “organizację imprez masowych”, a oprócz wymienionego z nazwy Sunrise Festival dopisać: “oraz inne imprezy masowe na które złoży wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem”. Chce również, by znalazł się zapis dotyczący nieodpłatnego udostępnienia dodatkowej powierzchni gruntu na okres 3 miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień), niezbędnej do urządzenia miejsc postojowych, terenu ewakuacyjnego oraz drogi dojazdowej. Propozycja organizatora zawiera 12- miesięczny okres wypowiedzenia z upływem na koniec roku kalendarzowego w momencie, kiedy dzierżawiona nieruchomość uchwałą Rady Miasta zostałaby sprzedana i kiedy zostanie wpłacona zaliczka wysokości 20% wartości zakupu.

Radni ustalili, że nie powinni wkraczać w kompetencje prezydent miasta i w przypadku organizacji innych imprez, organizator powinien bezpośrednio ustalać warunki z prezydent miasta. Omówiono szczegółowo wszystkie propozycje, zaś władze miasta muszą już wspólnie z organizatorem ustalić zapisy umowy tak, by uwzględniały postulaty wszystkich stron. Z ostateczną wersją umowy radni powinni zapoznać się za 2 tygodnie, na ten czas ustalono bowiem termin kolejnego spotkania. Czy wszystkie warunki zostaną uwzględnione i jaki ostatecznie zostanie zawarty kompromis, dowiemy się po kolejnym spotkaniu.