Radni “Nowego Kołobrzegu” są za 9-letnią dzierżawą dla Sunrise Festival, ale stawiają warunki…

O sprawie przeniesienia Sunrise Festival pisaliśmy już niejednokrotnie. Trwały rozmowy prezydent miasta Kołobrzeg z radnymi poszczególnych klubów i najprawdopodobniej już podczas najbliższej grudniowej sesji ponownie zostanie przedstawiony projekt uchwały, wydzierżawiającej teren festiwalu na 9 lat.  Niedługo do sprawy wrócimy szerzej, a tymczasem do redakcyjnej skrzynki klub radnych Nowy Kołobrzeg nadesłał oświadczenie, w którym informuje, pod jakimi warunkami teren ten może zostać wydzierżawiony. Przedstawiamy treść oświadczenia w całości. 

Przedłożenie przez Prezydent Miasta Panią Annę Mieczkowską projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie osiedla Podczele na cele organizacji festiwalu „SUNRISE”, uruchomiło debatę wokół tematu zagospodarowania tej tak ważnej dla przyszłości naszego miasta części Kołobrzegu.

Radni klubu „Nowy Kołobrzeg” zaangażowani byli w dyskusję w tej sprawie toczącą się równolegle w mediach lokalnych i regionalnych, jak również na formalnych i nieformalnych spotkaniach z mieszkańcami i władzami Kołobrzegu. W efekcie tych konsultacji w dniu 5 listopada 2020 roku przedstawiliśmy Pani Prezydent propozycję współdziałania w ramach szerokiego, ponadpolitycznego porozumienia w celu wypracowania najlepszych strategicznych rozwiązań tej tak istotnej dla lokalnej społeczności sprawy.
W celu opracowania strategicznego planu zagospodarowania osiedla Podczele, na sesji Rady Miasta Kołobrzeg, przedłożymy projekt uchwały zawierający propozycję przyjęcia następującego planu działań:
1. Zorganizowanie w strukturach Urzędu Miasta wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej (Architekt Miasta), której zadaniem będzie przygotowanie Strategii
Rozwoju i zagospodarowania terenów osiedla Podczele na lata 2021-2050+.
2. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych mieszkańców, dziennikarzy, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, przy współudziale zaproszonych ekspertów w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego i marketingu miejsc, w celu wypracowania priorytetów i wytycznych ekonomicznych, urbanistycznych i marketingowych dla dokumentów planistycznych.
3. Opracowanie w ramach otwartego konkursu koncepcji urbanistycznej, która uwzględniając przyjęte rozwiązania strategiczne wyznaczy szczegółowe kierunki
i założenia dla procesu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podczele.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dzielnicy Podczele Rada Miasta, na bazie wypracowanych i zaakceptowanych rozwiązań,
uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym, że przedstawiony plan zakłada kilkuletnią perspektywę działania, a do czasu jego realizacji teren Podczela pozostawałby niezagospodarowany, ewentualne wydzierżawienie go na okres dziewięciu lat na cele organizacji imprez masowych, w tym  festiwalu „Sunrise” nie pozostaje w sprzeczności z interesem miasta, pod warunkiem przyjęcia poniższych założeń:
1. Organizator będzie dysponował wydzierżawionym terenem w trakcie roku kalendarzowego tylko na potrzeby organizacji imprezy, czyli ok. 5 tygodni (włączając w
ten okres czas samej imprezy).
2. Organizator będzie miał prawo do prowadzenia działalności gospodarczej zw. z obsługą imprezy, m.in. pole campingowe, gastronomia, usługi towarzyszące jedynie w trakcie festiwalu oraz 3 dni przed i 3 dni po zakończeniu imprezy.
3. Ewentualna organizacja innych imprez będzie dopuszczalna wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego, na warunkach określonych w odrębnej umowie.
4. Zabezpieczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez Miasto z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a/ Organizator nie zorganizuje imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora,
b/ Miasto podejmie decyzję o zbyciu nieruchomości,
c/ Miasto w wyniku uchwalenia MPZP przeznaczy teren na inne funkcje.
5. Dzierżawca nie będzie sobie rościł prawa do odszkodowania w przypadku realizacji inwestycji miejskich, utrudniających lub uniemożliwiających organizację imprezy (np. remont ul. Kresowej).
6. Organizator w porozumieniu z miastem usprawni komunikację (dojazd i powrót z imprezy) poprzez porozumienie z Komunikacją Miejską w Kołobrzegu.
7. Dzierżawca będzie zobowiązany do pobierania opłaty uzdrowiskowej z tytułu udzielonych noclegów podczas imprezy masowej”  – piszą radni Nowego Kołobrzegu.

Czy te warunki zostaną przyjęte? Nieoficjalnie wiemy, że organizator rozmawia z innymi miejscami, ale szanując tradycję, chcieliby jednak zostać w Kołobrzegu.  Wiemy nieoficjalnie również, że jutro przedstawiciele klubów mają rozmawiać z organizatorem festiwalu. Jak się potoczą dalsze rozmowy, będziemy informować na bieżąco.