Poseł Hoc o świadczeniach pieniężnych: dla Sybiraków minimum 2400 zł i dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Jeszcze w sierpniu br. Sejm RP przyjął ustawę, która zapewnia wszystkim tym, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za wyrządzone zło i doznane cierpienia na „nieludzkiej ziemi” – a zostali w latach 1939-56 zesłani lub deportowani do Związku Sowieckiego, że otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania. Jak poinformował poseł Czesław Hoc, za każdy pełny miesiąc w tych latach otrzymają 200 zł, jednak, nie mniej niż 2400 zł. Biorąc pod uwagę czas przebywania na zesłaniu, który wynosi średnio 66 miesięcy, wielu z nich otrzyma jednorazowo 13,2 tys.zł.
Świadczenie będzie zwolnione od egzekucji, więc nie będzie zajęte na poczet długów; nie będzie podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do innych świadczeń; będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ustawy nowe świadczenie pieniężne przysługuje osobie, która uzyskała na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517) decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania:

  • w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych Głównemu Zarządowi do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, i obozach podległych Wydziałowi Obozów Kontrolno-Filtracyjnych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością kombatancką, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
    w więzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych (GUŁag) NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, spowodowanego działalnością, o której mowa w art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych
  • w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, lub
  • na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Wejście w życie nowej ustawy spowoduje wyrównanie sytuacji wszystkich tych, którzy byli zesłani lub deportowani, lecz nie otrzymali rekompensaty za doznane krzywdy.

Poseł ponadto poinformował o zadośćuczynieniu moralnym oraz finansowym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Osoby te otrzymają świadczenie wyrównawcze, jeśli emerytura lub renta inwalidzka, albo z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł. Uzyskają ponadto ulgę taryfową w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Organizacje pozarządowe będą mogły realizować zadania opiekuńcze na rzecz tych osób, a ponadto otrzymają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek tym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w RP lub nie pobierają emerytury lub renty.

  • Bardzo wiele im zawdzięczamy. Nigdy za dużo pomocy dla tych osób! To nasz dług wobec Nich, wobec około dwunastu tysięcy osób, którego jednak nie sposób spłacić do końca – podsumowuje poseł Czesław Hoc.

Poseł ponadto zwraca uwagę, że dotychczasowa pomoc obejmowała świadczenie pieniężne w wysokości 441,77 zł miesięcznie (stała rewaloryzacja), a od 31 sierpnia 2017 r. – zasada uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym. Osoby te mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Fot. pasja1000