Radni domagali się dokumentacji związanej z borowiną na terenie Mirocic. Właśnie ją otrzymali

Dokonano odbioru dokumentu dotyczącego złóż borowiny. Informację o dokumencie otrzymali kołobrzescy radni. Analiza wskazuje na zagrożenia terenów, ale wskazuje również, że obecnie nie ma groźnych zanieczyszczeń. 

Dokument pn. “Źródła zasilania udokumentowanych złóż torfu leczniczego (borowiny) Kołobrzeg (złoże południowe) i Kołobrzeg (złoże północne) oraz ich zagrożenia w obrębie zlewni powierzchniowych i podziemnych rejonu miasta i gminy Kołobrzeg” wskazuje historię zarówno utworzenia terenu Mirocic, jak i wskazuje potencjalne zagrożenia. W dokumencie znajdziemy wiele nakazów i zakazów dotyczących planowanego zagospodarowania terenu.  Wskazane są szczegółowe zalecenia jak np. dotyczące budowy parkingów czy centrów handlowych w sąsiedztwie. Dokument informuje,  że przeprowadzona wizja terenowa wykazała, że na przedmiotowym obszarze, nie ma groźnych zanieczyszczeń związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu.

Dokument jednak wskazuje pewne zagrożenia.

Podczas wizji terenowej zinwentaryzowano obiekty mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla złóż torfu leczniczego (borowiny) „Kołobrzeg I i II”. Są to m.in. :  “niewielkie ilości porzuconych śmieci komunalnych z fragmentami sprzętu AGD, które stwierdzono w północno – zachodnim rejonie złoża torfu „Kołobrzeg II” ; ogródki działkowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie (południowo – zachodnim rejonie) złoża torfu „Kołobrzeg II”; zrzut wód deszczowych do gruntu w miejscowości Kądzielno i osiedla Magnolia czy tereny rolne znajdujące się na wschód od złóż torfu leczniczego (borowiny) „Kołobrzeg I i II” .

Według dokumentu, za “zagrożenie dla złóż borowiny „Kołobrzeg I” i „Kołobrzeg II” oraz obszaru zlewni należy uznać drogę krajową nr 11, która nie ma samodzielnej  instalacji odprowadzającej wody deszczowe z nawierzchni poprzez separatory na substancje ropopochodne.  W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, potencjalne wycieki płynów z pojazdów biorących udział w kolizji będą spływały grawitacyjnie do rowów odwadniających złoża, trwale je zanieczyszczając” .

W opracowaniu czytamy także, że “zabudowa mieszkaniowa sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla złóż „Kołobrzeg I” i „Kołobrzeg II”, zagrożenie stanowi gospodarka wodno – ściekowa związana z istnieniem takiej zabudowy w sąsiedztwie złóż borowiny” .  Zagrożenie dla złóż borowiny związane z zabudową mieszkaniową może zaistnieć w wyniku awarii przyłączy kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna i deszczowa), odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio na złoża, wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin w przydomowych ogrodach.

Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń mogą być tereny projektowane pod zabudowę wydzielone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak
również kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawione w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg ” zarówno granicach administracyjnych miasta jak i gminy Kołobrzeg.

Za  tereny, które w wysokim stopniu mogą stanowić zagrożenie dla złóż borowiny, należy uznać tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nr
KOG_11 oznaczone (UC, UW,P) – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw., teren zabudowy usług wielofunkcyjnych, w tym lokalizacji obiektów handlowych, gastronomii, rozrywki, turystyki, administracji, wystawienniczych, rzemiosła usługowego, teren składów i magazynów.

Dokument wskazuje ponadto: “Zagrożenie dla złóż borowiny związane jest z bezpośrednim sąsiedztwem planowanych terenów ze złożem „Kołobrzeg I”, jednak przy zachowaniu założeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozwiązania dotyczące ścieków sanitarnych i kanalizacji deszczowej) jest niewielkie prawdopodobieństwo zanieczyszczenia złóż, choć takiego nie można wykluczyć np. w wyniku awarii. Wysoki stopień zagrożenia tych terenów można
uznać za kontrolowany. (…) Za tereny, które w niskim stopniu mogą stanowić zagrożenie dla złoża borowiny należy uznać tereny przeznaczone pod zabudowę rezydencjalną, jednorodzinną i wielorodzinną. Zabudowa ta sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla złóż „Kołobrzeg I” i „Kołobrzeg II”, zagrożenie stanowi gospodarka wodno – ściekowa związana z planowaniem takiej zabudowy w sąsiedztwie złóż borowiny. Główne zagrożenie z tych terenów zagospodarowania dla złóż borowiny stanowi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych” . Opracowanie zawiera ponadto szereg opracowań graficznych.

  • Wstępna analiza tego dokumentu pozwala mi wyciągnąć wniosek, że na Mirocicach nie powinna powstać żadna zabudowa, gdyż każda może potencjalnie negatywnie wpłynąć na jakość torfu leczniczego – mówi radny niezależny Jacek Woźniak. – Podzielam pogląd autorów, że trzeba utworzyć strefę ochronną, dlatego należy uruchomić procedurę planistyczną dla zmian w studium uwarunkowań. A zestawiając ten dokument z opinią RDOŚ, utwierdzam się w przekonaniu, że należy na tym terenie utworzyć użytek ekologiczny lub rezerwat przyrody. Liczę, że pani prezydent nie ulegnie naciskom deweloperów.

Radni zostali zaproszeni na spotkanie z autorami opracowania, na którym będzie można zadawać pytania odnośnie dokumentu. Spotkanie to odbędzie się 21 września 2020 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

Fot. Mapa z dokumentacji utworzonej przez firmę Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych.