Dofinansowanie zakupu podręczników dla niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tysięcy uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Program nie obejmuje uczniów niewidomych, dla których Ministerstwo Edukacji Narodowej angażuje odrębne środki, w ramach których są wykonywane m.in. adaptacje podręczników i książek pomocniczych odpowiednio do potrzeb tych uczniów, tj. w systemie Braille’a. Wersje elektroniczne tych adaptacji są udostępniane szkołom i placówkom na stronach MEN.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić od kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi do kwoty 445 zł.

Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zostanie wskazana przez wojewodów na podstawie informacji zebranych z poszczególnych gmin.

Szacuje się, że w latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma około 131 520 uczniów,  w tym w roku szkolnym 2020/2021 – 45 141 dzieci, w roku szkolnym 2021/2022 – 45 522 uczniów i w roku szkolnym 2022/2023 – 40 857 uczniów.

Pierwsze transze dofinansowania powinny trafić do jednostek już w sierpniu br. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.