Pozdrowienia z Ustronia Morskiego

Drodzy Ustroniacy!

Moim marzeniem od dawna było wspólne stworzenie kolekcji unikatowych kart pocztowych z Ustronia Morskiego. Udało się to dzięki dotacji z programu Społecznik ze wsparciem Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Ustronia Morskiego do udziału w konkursie na pocztówkę! Można stworzyć pracę plastyczną, bądź zrobić piękne zdjęcie. Nie ma ograniczeń wiekowych. Ostateczny termin składania prac konkursowych – 22 czerwca. Druk kartek pocztowych odbędzie się w lipcu. Kartki będą dostępne nieodpłatnie w m.in. w bibliotece oraz Urzędzie Gminy Ustronie Morskie. Zapraszam serdecznie do zabawy!

– Natalia Jastrzębska, Organizator wraz z partnerami

REGULAMIN KONKURSU  „POZDROWIENIA Z USTRONIA MORSKIEGO”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pozdrowienia z Ustronia Morskiego” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Natalia Jastrzębska. Partnerzy akcji : Koło Gospodyń Wiejskich w Rusowie, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, Gmina Ustronie Morskie.
 4. Konkurs jest finansowany w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w zakresie programu Społecznik na lata 2019 – 2021. Kwota dofinansowania 4000 zł.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22 maja – 22 czerwca 2020 roku.

 1. UCZESTNICY KONKURSU
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie. Brak barier wiekowych.
 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć projekt pocztówki z Ustronia Morskiego.

III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac, do których należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, rodzaj kategorii konkursowej
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Prace nadesłane na konkurs będą zwracane autorom i nie przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 4. Prace plastyczne należy złożyć osobiście w Akademii Smaku i Rękodzieła Pasyonatca w Ustroniu Morskim przy ulicy Górnej 6J. Z kolei projekty fotograficzne należy przesłać na adres ustronnybabiniec@tlen.pl. Kontakt telefoniczny do organizatora Natalia Jastrzębska 506 991 418.
 5. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: a) praca plastyczna – płaska w technice suchej ostatecznie tj. akwarela, akryl, kredka itp. b) fotografia – wymiar 2395×3508 pixeli; c) grafika komputerowa

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: Natalia Jastrzębska, Bernadeta Borkowska, Mirosław Dziewiałtowicz, Łukasz Molski.
 2. Komisja wybierze od 10 do 20 prac, które to wykorzysta do stworzenia kolekcji kart pocztowych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrody zostaną dostarczone osobiście na adres domowy laureata.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

 1. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane ich autorom, w terminie do 30 września 2020.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem licencji CC-BY-SA-NC (licencja na cele niekomercyjne) na wykorzystywanie przez Organizatora prac na wszelkich polach eksploatacji.
 4. Zgłoszenie pracy plastycznej/fotograficznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.
 2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin przyjęty.