Dopłata dla samorządów za zlikwidowane połączenia autobusowe. Od jutra rusza nabór wniosków.

Trzy złote do każdego wozokilometra dopłaci rząd samorządom, które zdecydują się odtworzyć zlikwidowane połączenia autobusowe. 22 maja rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

  • Wysokość dopłaty w drugim naborze z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2020 r. wzrosła trzykrotnie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – Mam nadzieję, że zwiększona dotacja skłoni samorządy do zaangażowania się w pozyskanie środków na zapewnienie transportu osobom wykluczonym komunikacyjnie. Gminy, powiaty i ich związki mogą ubiegać się w tym roku o ponad 46,5 mln zł.

Dopłatą z funduszu mogą być objęte przewozy na liniach komunikacyjnych niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. Dofinansowanie mogą uzyskać też linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Pierwszy nabór wniosków na 2020 zakończył się pod koniec ubiegłego roku. 20 grudnia 2019 wojewoda Tomasz Hinc podpisał mowy z zachodniopomorskimi gminami i powiatami na objęcie dopłatami w 2020 r. 37 połączeń autobusowych o łącznej długości 1559 km.

Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy w dniu złożenia wniosku organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo.

Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą.

Nabór wniosków o objęcie dopłatą będzie prowadzony od 22 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.

Fot gł.: ZUW