Marszałek przekazuje ponad 72 mln zł i pomaga rządowi wspierać przedsiębiorców

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy miał być pomocą Samorządu Województwa dla przedsiębiorców odczuwających kryzys gospodarczy spowodowany COVID-19. Na jego realizację nie zgodził się jednak rząd i stworzył centralny instrument, który zgodnie z zapowiedziami Marszałek Olgierd Geblewicz wzmocnił kwotą 72 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały czas prowadzone są również starania, by zbudować regionalny mechanizm wsparcia dla odtwarzania miejsc pracy.

  • Krytycznie oceniam zarówno zakres, zbiurokratyzowanie oraz opieszałość rządowej tzw. tarczy, ale nie czas na spory. Pilnie dokonaliśmy podziału zarządzanych przez nas środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego i przekazaliśmy je do mechanizmu centralnego. Wszyscy w regionie ciężko pracują, by jak najszybciej uruchomić wsparcie dla naszych przedsiębiorców. Niestety do tego potrzebne są właściwe, proste i szybkie regulacje prawne oraz dołożenie znacznych środków budżetowych do będących w dyspozycji funduszy unijnych, i w końcu umorzenie przez rząd danin takich jak na ZUS. Liczę, że rząd zamiast ogłaszania kolejnych wersji tarczy ruszy z konkretami – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 Zachodniopomorskie RPO wzmacnia działania rządu

Zasady wspierania przedsiębiorców oraz ich pracowników, by przeciwdziałać skutkom epidemii określiła ustawa COVID-19 z 31 marca 2020 r. Rząd wystąpił do Samorządów Województw [przymusu jednak nie było] do zabezpieczenia środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Funduszu Pracy. W ramach posiadanych możliwości Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło więc na ten cel 64 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Z pieniędzy będą korzystały Powiatowe Urzędy Pracy, a podziału kwot dokonano na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. liczbę podmiotów gospodarczych w powiecie, liczbę ludności do 30 roku życia i powyżej 30 roku życia. Dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez PUP-y, na wsparcie przedsiębiorców zostanie dodatkowo przekazane również ponad 8 mln zł w ramach RPO WZ. Łącznie daje to 72 mln zł wsparcia ze środków regionalnych na wzmocnienie rządowego instrumentu.

Równocześnie i zgodnie z kompetencjami, Samorząd Województwa podzielił także środki dedykowane Pomorzu Zachodniemu w ramach centralnie zarządzanego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – to 60 mln zł, i dodatkowe 6 mln zł z oszczędności w ramach PO WER. Także te pieniądze trafią do przedsiębiorców. Łącznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na pomoc dla regionalnych przedsiębiorców skierowano więc 124 mln zł. To kwota zgodna z potrzebami oszacowanymi i zgłoszonymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Pieniądze europejskie są, potrzeba środków krajowych

W chwili obecnej nie sposób w pełni określić jakiej pomocy będzie potrzebować regionalny rynek pracy. Takich szacunków podejmują się Powiatowe Urzędy Pracy. Jak się można było spodziewać środki europejskie w ramach RPO i PO WER są niewystarczające. W województwie zachodniopomorskim PUP-y zgłosiły zapotrzebowanie na dodatkowe środki Funduszu Pracy, w ramach wsparcia środkami krajowymi w łącznej wysokości 106 421 709 zł.

 Poważne luki w instrumentach rządowych

Od samego początku tworzenia przez rząd zasad wsparcia dla przedsiębiorców, swoich zastrzeżeń nie ukrywa marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Poważnym mankamentem jest, że możliwość subsydiowania wynagrodzeń umożliwia również pokrywanie składek do ZUS.

  • Wielokrotnie podkreślaliśmy nasze obawy, by środki europejskie nie szły na ratowanie ZUS-u. Te pieniądze w całości powinny trafić do ludzi i pomóc przedsiębiorcom przetrwać, a nie być wykorzystywane do opłacania płatności składek – mówi Olgierd Geblewicz.

Należy przypomnieć, że ogłoszony przez marszałka Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy przewidywał uruchomienie nawet 170 mln zł dla zachodniopomorskich przedsiębiorców na utrzymanie i odtwarzanie miejsc pracy. Mechanizm rządowy wykorzysta znaczną część tych środków. Z pozostałych w Regionalnym Programie Operacyjnym ok. 100 mln zł marszałek chce zbudować mechanizm regionalny.

  • Intensywnie pracujemy nad stworzeniem dla naszych przedsiębiorców takiego instrumentu, który pomoże im stanąć na nogi gdy stan epidemii będzie ustępował – podsumowuje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.