“Jestem przeciwnikiem wstrzymywania wydatków majątkowych” – mówi radny Woźniak, oceniając pozytywnie pakiet pomocowy

Jak już informowaliśmy, do przewodniczących klubów trafił dzisiaj projekt uchwał dotyczący pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Będzie on głównym tematem najbliższej sesji Rady Miasta.

Projekt  – pakiet uchwał, który opracował cały zespół przy Prezydent Miasta, dotyczy wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg programu pn.: “Kołobrzeski program pomocy indywidualnej udzielanej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”

Pierwsza uchwała to Program, który określa ramowe zasady ubiegania się w Gminie Mieście Kołobrzeg o udzielenie pomocy indywidualnej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ogłoszoną epidemią.

Kolejny projekt uchwały dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Według projektu zwalnia się z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za miesiąc kwiecień 2020 r., przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, który nie dokonał zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników w wymiarze większym niż  5% ogółu zatrudnionych, a także taki, który nie ma zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za okres przed dniem 1 marca 2020 r.

Trzeci projekt z pakietu dotyczy odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu przypadających Gminie Miastu Kołobrzeg. Rozumie się przez to wymagalne i niewymagalne należności pieniężne z tytułu czynszu wynikającego z zawartych przed dniem 14 marca 2020 r. umów najmu i dzierżawy nieruchomości lokalowych i gruntowych należących do Gminy Miasta Kołobrzeg. Projekt ten zakłada odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym za miesiące: kwiecień i maj 2020 r. w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeni. Warunkiem otrzymania pomocy, o której mowa w ust. 1 jest ochrona miejsc pracy w okresie jej otrzymywania, w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej jedną osobę przed dniem 1 marca 2020 r., a także brak zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych wobec wierzyciela za okres przed dniem 1 marca 2020 r.

Prezentowaliśmy już stanowisko radnych Prawa i Sprawiedliwości, dziś na temat pakietu rozmawialiśmy z radnym niezależnym Jackiem Woźniakiem. Generalnie zaznacza, że te projekty uchwał co do zasady popiera.

  • Merytoryczna zawartość tych projektów, które dostałem do analizy, mi się podoba. Ujęto część moich postulatów, jednym z nich był postulat ulgi od środków transportu. Kolejna rzecz, która była nie tylko moją propozycją: pomoc ma być uzależniona od ratowania miejsc pracy. Chodzi o to, by pomoc trafiła do pracodawcy, który utrzymał miejsca pracy. Niech udowodni, że zachował pracowników, że uratował miejsca pracy, a potem może otrzymać od nas pomoc. Budżet miasta jest tylko budżetem, będziemy z tego kryzysu wychodzić długo, ale nie dajmy się zwariować.  Jest jedna ważna rzecz:  oczekuję od pani prezydent, jeśli nie najbliższą sesję, to na kolejną, przygotuje nam pakiet oszczędności wydatków bieżących. Jestem przeciwnikiem wstrzymywania wydatków majątkowych, bo są one finansowane z innych źródeł, nie na przykład z podatków od nieruchomości.  Jestem zwolennikiem cięcia wydatków bieżących. W wydatkach bieżących trzeba ucinać co trzeba – mówi radny.

Zdaniem radnego nie wolno zatrzymać inwestycji majątkowych, czy to budowy promenady – bo można stracić dofinansowanie – czy innych zaplanowanych inwestycji. Jak wskazuje radny, to  przedsiębiorcy napędzają gospodarkę poprzez realizację zadań.  Radny uważa, że cięcie wynagrodzeń nie spełni swojej roli, wręcz przeciwnie – wywoła napięcia, które w tym ciężkim czasie nie są nam do niczego potrzebne.  Mówił również o pożyczkach zwrotnych dla spółek miejskich: jeżeli prezydent podejmie taką decyzję, że spółki mają odraczać terminy płatności dla przedsiębiorców, to wtedy w budżecie miasta trzeba zarezerwować środki na pożyczki zwrotne dla spółek, żeby zapewnić im płynność finansową.  Jeśli znajdą się w budżecie na to pieniądze, to radny nie widzi przeszkód, aby tego nie robić. Jak ostatecznie się ukształtuje projekt pakietu pomocowego, dowiemy się najprawdopodobniej za tydzień.