Konkurs dla organizacji pozarządowych. Na kulturę i sport przeznaczono łącznie 440 tysięcy.

Jak co roku, władze miasta Kołobrzeg ogłosiły otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2020 wraz z planowaną wysokością środków finansowych ujętych w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz mieszkańców Miasta Kołobrzeg i obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wsparcie finansowe otrzymają propozycje ujęte w dwóch celach.
Cel 1 to kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na ten cel przygotowano kwotę 280.000,00 zł.

Zadania, które w ramach tego celu można zrealizować to:
„Kultura lokalna” – wspieranie projektów mających na celu popularyzację twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, itp.
„Historia i tradycja” – wspieranie organizacji konferencji, seminariów, wydarzeń artystycznych, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją Miasta.
„Zainteresowanie kulturą” – wspieranie projektów i przedsięwzięć przygotowujących świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury, rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych, w tym zakupu strojów.
„Wydarzenia artystyczne” – wspieranie projektów dotyczących organizacji programów artystycznych, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym na terenie Miasta oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych poza Miastem.

Cel 2 to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Tu przeznaczono kwotę 160.000,00 zł.

Zadania w ramach tego celu to współorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim  i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych.

Zadania powinny być realizowane w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. Oferent wskazując termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg. Oferent ubiegający się o dotację winien wykazać się, w zależności od specyfiki zadania, przygotowaniem merytorycznym, posiadaniem bazy lokalowej wyposażonej w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zadania, posiadaniem lub zagwarantowaniem zatrudnienia wykwalifikowanej kadry specjalistycznej; zadania powinny być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Co istotne: dofinansowanie Gminy Miasto Kołobrzeg nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Wymagane jest wykazanie w kosztorysie wkładu finansowego oferenta rozumianego jako środki finansowe własne lub pochodzące z innych źródeł, w tym opłaty od uczestników zadania i/lub 10% wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy w faktycznym koszcie zadań. Do środków finansowych własnych oferenta nie zalicza się wycenionego wkładu rzeczowego, sponsoringu rzeczowego oraz środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg.
W ramach przedmiotowego konkursu oferent może złożyć kilka ofert.

Oferty konkursowe należy składać elektronicznie poprzez generator wniosków Witkac do dnia 20 stycznia 2020 r.

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, telefonicznie: 94 35 51 531, 94 35 51 532 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 13, pok. 113.

Fot. arch. Karol Skiba Grape Fotografia