Zawiadomienie do prokuratury w Gminie Kołobrzeg. Audyt wykazał m.in. możliwość ryzyka korupcji i niegospodarności.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy Kołobrzeg i Kierownik Referatu Promocji i Kultury Urzędu Gminy wpłynęło dziś do kołobrzeskiej prokuratury. Sprawa dotyczy ujawnionych w audycie “nieprawidłowości, wystąpienia wysokiego ryzyka korupcji w Gminie Kołobrzeg, poświadczenia nieprawdy, naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz innych przestępstw” – tak brzmi część treści zawiadomienia. Wójt Gminy Kołobrzeg przyznaje, że za zamówienia realizowane w Referacie Promocji i Kultury odpowiadała kierownik tej komórki, a  przeprowadzony audyt wykazał, że procedury nie były przestrzegane. 

Fragmenty audytu jakiś czas temu ujawnił radny Krzysztof Chabaj. Wzbudzały one co najmniej zaniepokojenie.

  • W związku z nowelą ustawy o samorządzie gminnym otrzymałem audyt referatu kultury i promocji w gminie Kołobrzeg za 2018 rok, gdzie dokonano zakupów na kwotę 1620009,06 zł brutto. Tak, tak, ponad półtora miliona złotych. Audytor do oceny wybrał 27 zamówień na łączną kwotę ponad 775 121 zł. Ocena audytora jest miażdżąca. Reasumując w gminie nie stosowano w ogóle albo prawie w ogóle regulaminu, a tym bardziej nie dbano o finanse gminy – informuje radny Krzysztof Chabaj.

Audytor badał wydatki w wydawnictwie, w którym Gmina składała zamówienia.

Przedstawiono notatkę ze stycznia 2019 roku, z której wynika akceptacja wskazanego wyżej sposobu postępowania. Niemniej nie przedstawiono takiej zgody dotyczącej lat poprzednich. Wyjaśnienia przedstawione przez Kierownika Referatu wskazują, iż cyt. :nie ma możliwości zlecenia składu i druku innemu wydawnictwu ze względu na gotową matrycę i szablony graficzne, którymi już dysponuje wydawnictwo. Zmiana spowodowałaby duży wzrost kosztów oraz zły odbiór społeczny ze względu na zakorzenioną formę gazety, z którą utożsamiają się mieszkańcy“.

Audytor wskazuje, że kierownik referatu wnioskowała do wójta o wyrażenie zgody na odstąpienia od procedur wynikających z Regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 tysięcy euro, na co uzyskała zgodę.

Audytor negatywnie ocenia przyjęty przez Referat sposób postępowania związany z zakupem materiałów promocyjnych oraz usług projektowych i drukarskich. Wskazuje, że dokonywane zakupy następowały w większości bez zastosowania w jednostce regulaminu zamówień. Największe wątpliwości zdaniem audytora wzbudza fakt, że taki proceder trwa już kilka lat. “Dokonany w 2015 roku i 2016 roku wybór wykonawcy spowodował, iż w większości przypadków w kolejnych latach dokupowano usługi bez stosowania procedury konkurencyjnej. Zaznaczyć należy, że w samym tylko roku 2018 koszty poniesione z tego tytułu tylko w Referacie Kultury i Promocji wyniosły ponad 125 tysięcy złotych” – czytamy w audycie.

Audytor wskazał wiele innych spraw, jak chociażby imprezy kulturalne, których wydatkowanie nie zostało opisane. W podsumowaniu czytamy jednak dalej:

“Audytor negatywnie ocenia system kontroli zarządczej w badanym obszarze, sposób prowadzonego nadzoru oraz działania prowadzone przez pracowników Referatu Promocji i Kultury. Skala nieprawidłowości wskazuje na brak poszanowania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz dbałości o finanse publiczne. Ustalone nieprawidłowości wymagają podjęcia dalszych stosownych kroków zgodnie z najlepszym interesem Gminy Kołobrzeg.
Zidentyfikowano:
– ryzyko naruszenia ustawy o finansach publicznych
– ryzyko wystąpienia niegospodarności
– ryzyko naruszenia ustawy Pzp, związane z podziałem zamówień,
– ryzyko wystąpienia konfliktu interesów oraz możliwości wystąpienia sytuacji korupcyjnych”.

Radny ujawnił również fakturę z 2018 roku, która opiewała na kwotę 11.268 tysięcy złotych, a która dotyczyła zakupu 120 sztuk łóżek polowych.

  • Zakup nastąpił przed sezonem letnim. Tylko po co? Na potrzeby otwarcia lata? Przecież młodzież pod namiotami nie spała. I co później stało się z tymi łóżkami? Były na campingu Biała Mewa, który był w dzierżawie? Czy łóżka zostały wykorzystane na potrzeby gminy? Chyba nie. Jeżeli nie zostały wykorzystane na potrzeby gminy no to czy noszą ślady używania? Czy to jest gospodarność w wykorzystaniu publicznych pieniędzy? – pyta radny Krzysztof Chabaj.

Ocena audytora dotyczyła na przykład wynajmu sali konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkań gminnych.Łączna kwota to 16.760 zł. Audytor wskazuje:

“Dokonując ww.zakupów nie stosowano obowiązującego Regulaminu zamówień publicznych poniżej 30 tysięcy euro. Zgodę na powyższe wyraził kierownik jednostki. Zdaniem audytora, w niniejszym przypadku nie zaistniały podstawy do odstąpienia od wewnętrznych regulacji. Brak notatki z szacowania wartości zamówienia, z rozeznania rynku oraz protokołu z wyboru wykonawcy. Zlecenie nie zawierało akceptacji skarbnika” – pisze audytor.

Zgodnie z przepisami mówiącymi o tym, że każdy, kto powziął uzasadnioną informację o popełnieniu przestępstwa ma prawny obowiązek zawiadomić organy ścigania, radny Krzysztof Chabaj złożył dziś w Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu zawiadomienie w sprawie możliwości wystąpienia nieprawidłowości, wystąpienia wysokiego ryzyka korupcji w Gminie Kołobrzeg, poświadczenia nieprawdy, naruszenia ustawy o finansach publicznych oraz innych przestępstw. Jutro temat ten prawdopodobnie zostanie poruszony podczas sesji Rady Gminy.

Zadaliśmy pytania dotyczące poruszanych spraw, naszym zdaniem najważniejszych kwestii. Jak się okazuje, oficjalna odpowiedź zawiera przyznanie faktu, że Kierownik referatu nie przestrzegała w tym zakresie wewnętrznych procedur…

Pytania następującej treści:

  1. Audyt przeprowadzony w Gminie Kołobrzeg w 2018 roku wskazał pewne nieprawidłowości.  Audytor wskazał w ocenie, że sposób  postępowania z zakupem materiałów promocyjnych oraz usług drukarskich oceniony jest negatywnie. “Dokonywane zakupy następowały w większości bez zastosowania obowiązującego w jednostce Regulaminu zamówień”, “taki proceder trwa już kilka lat (…) “w samym tylko roku 2018 tylko w Referacie Kultury i Promocji wydatki wyniosły ponad 125 tysięcy złotych” – to cytaty z oceny audytora. Czy dokonano – zgodnie z zaleceniami audytora – przeglądu zamówień zlecanych podmiotowi, jeśli tak – czy przekroczony został próg 30 tysięcy euro.
  2. Proszę o sprecyzowanie wydatków dotyczących wynajmu sali konferencyjnej zrealizowane w roku 2018 wg opisów: 4.490 zł (otwarcie lata i regat), 1270 zł – festyn strażacki, 4800 – wynajem sali (komu, dla kogo, z jakiej okazji?) i 6.200 – spotkanie z partnerami międzynarodowymi – jakie to były spotkania, z kim, kiedy się odbyły te konferencje, od kogo wynajmowane były te sale. Audyt wskazuje, że brak notatki Skarbnika z szacowania wartości zamówienia, z rozeznania rynku oraz protokołu z wyboru wykonawcy. Zlecenie nie zawierało akceptacji skarbnika – dlaczego zatem w ogóle zostało zrealizowane?
  3. Na jakie potrzeby zakupiono 120 sztuk łóżek polowych w czerwcu 2018 roku i co się z nimi obecnie dzieje, gdzie są składowane i w jakim celu wykorzystywane?
  4. Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie wydatków w pozycji “zakup usługi gastronomicznej od firmy p. Smażalnia Ryb. Nie ma sprecyzowanych wydatków, tylko podana jest łączna kwota za “usługę gastronomiczną” w dodatku w dwóch pozycjach na tę samą usługę. Łącznie wydatki od tej smażalni, jak wykazał audytor – usługi z wyłączeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy – wyniosły 13.203,30 zł.
  5. Proszę o komentarz ogólnej oceny audytora, gdzie wskazuje wyraźnie, że “zidentyfikowano możliwości wystąpienia sytuacji korupcyjnych”. Czy wójt zgadza się z taką oceną?
  6. Proszę o wyjaśnienia odnośnie kosztów – zapłaty dla firmy “kabadFilm” z Koszalina. Co obejmowały wydatki, za co dokładnie wójt zapłacił 46 tysięcy zł w 2018 roku oraz 45 tysięcy w roku 2019. Co obejmowały te zlecenia, jakie prace zostały wykonane i na jakiej podstawie ustalono takie kwoty? Ponadto: dlaczego przedstawiciel “KabadFilm” otrzymał zapłatę w kwocie 4.900 zł za wyjazd do miasta Silute na Litwie.
  7. Kto decydował o zleceniach dla KabadFilm, Wydawnictwa Kamera? Kto podpisywał zlecenia, kto był Kierownikiem Referatu, do którego odnosi się audytor, dlaczego wójt wyraził zgodę na odstąpienie przez Kierownika Referatu od procedur wynikających z regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 tysięcy euro?

otrzymały następujące odpowiedzi – cytujemy je dla Państwa w całości: