Maszt nie stanie przy Ogrodowej. Radni przystępują do zmiany planu przestrzennego.

Kołobrzescy radni po raz kolejny zgodnie przeciwstawili się budowie masztu telefonii komórkowej w rejonie ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu. Wspólnie przystąpiono do procedury zmiany planu przestrzennego.

Przypomnijmy: P4 Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Ogrodowej, w ramach którego inwestor planuje: budowę wolnostojącej wieży o wysokości nie większej niż 45,0 m n.p.t. i montaż na niej instalacji radiokomunikacyjnej w postaci anten sektorowych i radiolinii, posadowienie u podstawy wieży urządzeń sterujących, budowę linii zasilającej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów, w tym budowę drogi dojazdowej i ogrodzenia wieży.

Mieszkańcy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych w sąsiedztwie działki, na której miałby stanąć ten maszt, wyrazili swoją dezaprobatę dla tego przedsięwzięcia oraz działań Inwestora. Są pełni obaw co do zasadności inwestycji na tym terenie, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, dla której może ona stanowić realne zagrożenie ich zdrowia i życia.

Prezydent Miasta uznała, że ustalenie przeznaczenia terenu działki, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów jej zagospodarowania i zabudowy winno nastąpić wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Dokonując analizy uznano, że miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy objąć nie tylko  działkę, na której miałby stanąć maszt,  ale część obszaru miasta położoną pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską, tworzący zamkniętą jednostkę urbanistyczną o spójnych cechach zabudowy i zagospodarowania.

Ponadto uznano, iż w takim zakresie sporządzenie planu jest zasadne nie tylko przestrzennie ale i społecznie i ekonomicznie. Wszyscy radni mieli podobne zdanie, bo projekt uchwały przeszedł bez zbędnej dyskusji.  Inwestorzy, jak poinformowała wiceprezydent Ewa Pełechata, podczas jutrzejszego wspólnego spotkania zadecydują o dalszych planach tej inwestycji.