Dyżur telefoniczny w sprawie stawek odpadów. Uchwały jeszcze nie na tej sesji.

Projekty uchwał dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszego miasta i zaproponowane w nich stawki, spowodowały szereg pytań i wątpliwości. W związku z tym – w środę 4 grudnia i w czwartek 5 grudnia –  Urząd Miasta w Kołobrzegu zaprasza na telefoniczny dyżur zastępcy prezydenta ds. gospodarczych. Ewa Pełechata wraz z  Aleksandrą Kozieł-Klein, naczelnikiem wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, będą dostępne w godzinach 17.00 – 19.00 pod numerami telefonów:

94 35 51 666

94 35 51 637

Magistrat czekamy na telefony mieszkańców! Przypominamy konferencję prasową, w której z-ca prezydenta Ewa Pełechata poinformowała o podwyżkach. Dziś warto jednak zaznaczyć, że projekty uchwały w sprawie:

  • „Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty”,
  • „Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej”,
  • „Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,

zostaną wycofane z porządku obrad sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 09.12.2019 r. i złożone ponownie w poprawionej formie. Powodem jest wada prawna w zaproponowanych przez Urząd projektach aktów prawnych: złożone uchwały powinny zmieniać obowiązujące dokumenty, a te zaproponowane przez Urząd uchylają poprzednie uchwały wchodząc w ich miejsce.

Błąd ten mógłby skutkować zakwestionowaniem tych aktów prawnych przez organy nadzoru. Dlatego w ciągu dwóch dni zostaną złożone nowe projekty uchwał – a odpowiednie komisje będą obradować nad nimi w najbliższą środę.

Co do merytorycznej treści wszystkie trzy projekty uchwał pozostaną bez zmian.