Prawie 70 milionów deficytu w budżecie miasta. Zobacz, jakie inwestycje przejdą na kolejne lata, a jakie planowane na przyszły rok

Dziś tj. 19 listopada 2019 r. na połączonych komisjach Rady Miasta, Prezydent Miasta Anna Mieczkowska przedstawiła radnym projekt budżetu na rok 2020. Zdaniem projektodawców, jego konstrukcja zakłada zarówno rozwój miasta jak i spełnianie potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Najważniejsze dane liczbowe projektowanego budżetu to:
• Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości 282,5 miliona złotych
• Wydatki to kwota 351,1 miliona
• Planowany deficyt budżetowy to 68,6 milionów złotych

To właśnie na deficyt Prezydent Miasta Anna Mieczkowska zwróciła w swoim wystąpieniu swoją uwagę.  Planowany deficyt na początku roku 2019 wynosił 31 milionów złotych, jednakże wszystko wskazuje na to, że  rok zakończy się bez konieczności zaciągania kredytu, a może nawet zakończy się nadwyżką budżetową. Jak mówiła prezydent, dzieje się tak dlatego, że duża część środków wpływa do budżetu miasta dopiero w trakcie roku o i nie można ich zaplanować wcześniej.

Co o wpływa na wysokość tego deficytu planowanego w roku 2020? Prezydent wskazała kilka głównych przyczyn.

Wzrost wynagrodzeń. Wynagrodzenia rosną – zarówno w miejskich jednostkach takich jak szkoły, jaki i w zakładach budżetowych i samym urzędzie. Na przykład pensje nauczycieli są rekompensowane przez subwencję oświatową jedynie w 60% – pozostałą część trzeba dołożyć z budżetu miasta. Wzrost wynagrodzeń to także koszty dodatkowych zajęć w szkołach i wynagrodzenia za ich prowadzenie – takich jak nauczanie indywidualne, czy na przykład zajęcia z dodatkową nauką języka polskiego dla dzieci, które powróciły z rodzicami z zagranicy.
Prezydent wskazywała ponadto wzrost cen energii elektrycznej i materiałów.

  • Co roku dzięki dobrej koniunkturze dochody z PIT były realizowane z nadwyżką, niestety zmiany w przepisach powodują, że dochody z tego źródła ulegną zmniejszeniu. Niedoszacowane wydatki, które powinny pochodzić z dotacji – na pomoc społeczną czy na przykład na prowadzenie USC. Na obsługę tych działań wydajemy więcej środków niż później otrzymujemy. Są także dotacje, które już wpłynęły – jak na przykład remont ulicy Wschodniej czy 18 Marca. Można oszacować, że na obie te inwestycje budżet będzie skorygowany o prawie 6 milionów złotych, o tę kwotę deficyt będzie mniejszy. Na szereg inwestycji będziemy starać się o uzyskanie dofinansowania – które również będą pomniejszać planowany deficyt lub planujemy je wykonać tylko w przypadku pozyskania dofinansowania – informowała prezydent miasta.

Planowane inwestycje i główne wydatki majątkowe na rok 2020.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP nr 5 – planowany koszt to 6 milionów złotych, miasto będzie aplikować o środki na łączną wartość 3 milionów
Remont dachu w Hali Milenium: 6,9 milionów złotych
Przebudowa targowiska miejskiego to 6,5 miliona złotych
Budowa Przedszkola Miejskiego na ul. Radomskiej 6 milionów złotych
III etap budowy promenady nadmorskiej – na 2020 wpisane są 4 miliony złotych na rozpoczęcie – całość to 14 milionów
Przebudowa ulicy Rybackiej 2,2 miliona złotych
Przebudowa Ostrobramskiej 2 miliony złotych
Remont i przebudowa ulicy Zwycięzców to 7,5 miliona złotych
• Rozbudowa żłobka miejskiego 2 miliony złotych
Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym (Łopuskiego) to 600 tysięcy złotych
Kanał Ulgi przy Łopuskiego 400 tysięcy złotych
• Remont Adabaru 1 milion złotych
• Gospodarka mieszkaniowa – przebudowy i ulepszenia 1,8 miliona złotych
• Realizacja projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – za około 1 milion złotych będą realizowane i doposażane place zabaw (dofinansowanie zmniejszy deficyt o tę kwotę)
• Budżet obywatelski i rezerwa budżetowa to łącznie 1,5 miliona złotych
• Rewitalizacja parków miejskich 600 tysięcy złotych
• Kolektor sanitarny do morza 1,6 miliona
• Budowa zbiornika dla spowolnienia wód opadowych Orla/Kaszubska 3,2 miliona (800 tys. zł dofinansowania)

To najważniejsze pozycje inwestycyjne. Gdzie tylko to będzie możliwe, Miasto będzie szukać dofinansowania ze środków zewnętrznych. Są planowane jeszcze inwestycje, których realizacja nie rozpocznie się w 2020 roku.  Wśród tych inwestycji jest remont amfiteatru, przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej, parking na ul. Kamiennej, remont ul. Spacerowej, budowa bazy ratowników. Jak mówiono podczas spotkania, nie wszystkie inwestycje można rozpocząć w jednym czasie, natomiast przyszły rok poświęcony będzie na zaprojektowanie nowego schroniska dla zwierząt, którego realizacja przewidziana jest na kolejne lata.