Cudzoziemcy pracowali „na czarno”

W ostatnich dniach października funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Kołobrzegu i Gdańska przeprowadzili dwie kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców.   W sprawdzanych podmiotach branży budowlanej i stoczniowej nielegalne zatrudnienie znalazło 34 cudzoziemców z Ukrainy, Gruzji i Białorusi.

Jak się okazało w toku kontroli, 24 z nich pracowało w firmie na terenie powiatów koszalińskiego i białogardzkiego. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu łącznie zweryfikowali zatrudnienie 20 obywateli Ukrainy i 4 Gruzji. Naruszeniem przepisów była praca bez wymaganego zezwolenia.

Z kolei strażnicy graniczni z Placówki SG w Gdańsku w miejscowej firmie stoczniowej przeanalizowali dokumentację związaną z pracą 14 cudzoziemców. Ustalili, że 10 pracowało wbrew przepisom.  Powierzono im pracę pomimo braku zezwoleń, a w przypadku 2 obywateli Ukrainy także bez dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Jak ustalili funkcjonariusze, pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomień właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu przez cudzoziemców pracy.

Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po ustosunkowaniu się przedsiębiorcy do stwierdzeń zawartych w protokole z kontroli.