Przetasowania w komisjach stałych. “Kołobrzescy” i “Nowy Kołobrzeg” mają większość i nowych przewodniczących

Dzisiejsza sesja Rady Miasta przyniosła zmiany w komisjach stałych Rady Miasta. Najpierw ustalono składy liczbowe, następnie członków, i na koniec: przewodniczących. Dla “Kołobrzeskich Razem” i “Nowego Kołobrzegu” to nowy rozdział w miejskiej polityce – mają większość komisji i wszystkich “swoich” przewodniczących, poza obowiązkowymi komisjami: Rewizyjną oraz Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zanim radni przegłosowali projekt, dyskusja zaczęła się nad zmianą w projekcie uchwały, który zakładał, że Komisja Rewizyjna będzie składać się z ilości do 7 osób.  Radni z klubu OK Jacka Woźniaka chcieli zwiększenia ilości do 8 osób oraz dołączenia do komisji radnego Jacka Woźniaka. Wiceprzewodniczący Artur Dąbkowski zaznaczył, że możemy rozmawiać o innych liczbach, ale ze względu na to, że zarówno komisja rewizyjna oraz skarg i petycji to specyficzne komisje najlepiej byłoby, gdyby były to składy nieparzyste. Bogdan Błaszczyk przypomniał, że ustalenia na spotkaniu klubów były inne. Poprawka radnej Zielińskiej, by Komisja Rewizyjna liczyła do 8 radnych, zyskała  akceptację: 11 radnych głosowało “za”.  Za całym projektem, w tym za zwiększeniem ilości osób do 8,  głosowało 19 “za”. Taki skład liczbowy stałych komisji Rady Miasta został ustalony.

Skład osobowy poszczególnych komisji również przebiegł bezproblemowo.  Na dzień przygotowania projektu uchwały wolę pracy wyrazili:
1. W Komisji Budżetowo – Gospodarczej radni: Piotr Lewandowski, Maciej Bejnarowicz, Bartosz Bieńkowski, Dariusz Zawadzki, Adam Hok, Agnieszka Trafas, Izabela Zielińska, Jacek Woźniak, Bogdan Błaszczyk, Artur Dąbkowski, Przemysław Kiełkowski – łącznie 11 osób.

2. W Komisji Oświaty i Kultury radni: Małgorzata Grotto, Wiesław Parus, Karolina Szarłata – Woźniak, Danuta Wilk.

3. W Komisji Komunalnej radni: Krzysztof Plewko, Kamil Barwinek, Jacek Kalinowski, Wiesław Parus, Danuta Wilk, Dariusz Zawadzki, Łukasz Zięba.

4. W Komisji Prawa radni: Bogdan Błaszczyk, Artur Dąbkowski, Piotr Lewandowski.

5. W Komisji Uzdrowiskowej radni: Karolina Szarłata – Woźniak, Artur Dąbkowski, Adam Hok, Przemysław Kiełkowski, Krzysztof Plewko, Agnieszka Trafas, Łukasz Zięba, Jacek Woźniak, Maciej Bejnarowicz.

6. W Komisji Morskiej radni: Artur Dąbkowski, Bogdan Błaszczyk, Jacek Kalinowski, Krzysztof Plewko.

7. W Komisji Społecznej radni: Renata Brączyk, Maciej Bejnarowicz, Małgorzata Grotto, Piotr Lewandowski.

8. W Komisji Sportu i Turystyki radni: Kamil Barwinek, Adam Hok, Przemysław Kiełkowski, Bartosz Bieńkowski.

Uchwała o takim składzie osobowym komisji została podjęta jednomyślnie.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
Rada Miasta na sesji w dniu 29 listopada 2018 r. ustaliła skład liczbowy Komisji Rewizyjnej do 6 radnych.
Od 27 maja 2019 r. w Radzie Miasta działają cztery Kluby Radnych:
1) Klub Radnych “Kołobrzescy Razem”
2) Klub Radnych “Prawo i Sprawiedliwość”
3) Klub Radnych “Nowy Kołobrzeg”
4) Klub Radnych “Obywatelski Kołobrzeg” Jacka Woźniaka.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej po zmianach dokonanych przez Radę Miasta na sesji w dniu 19 marca 2019 r. przedstawia się następująco:
1) Maciej Bejnarowicz – Przewodniczący Komisji,
2) Kamil Barwinek – Członek Komisji,
3) Bartosz Bieńkowski – Członek Komisji,
4) Adam Hok – Członek Komisji,
5) Przemysław Kiełkowski – Członek Komisji,
6) Izabela Zielińska – Członek Komisji

W dniu 20 września 2019 r. wolę pracy w Komisji Rewizyjnej wyraziła radna Danuta Wilk – członek Klubu Radnych “Kołobrzescy Razem”.
Radna Zielińska zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Woźniaka do pracy w Komisji Rewizyjnej. Za tą poprawką głosów “za” było 21, za całym projektem – również zagłosowało 21 radnych. Od dziś Komisja Rewizyjna liczy razem 8 członków: 2 radnych PiS, 2 radnych OK JW, 2 radnych z NK oraz 2 z KR.

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po zmianach dokonanych przez Radę Miasta na sesji w dniu 10 września 2019 r. przedstawia się następująco:
1) Jacek Kalinowski – Przewodniczący Komisji
2) Agnieszka Trafas – Członek Komisji
3) Danuta Wilk – Członek Komisji
4) Dariusz Zawadzki – Członek Komisji,
5) Jacek Woźniak – Członek Komisji.
W dniu 19 września 2019 r. wolę pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyraził radny Wiesław Parus – członek Klubu Radnych “Kołobrzescy Razem”.
W dniu 20 września 2019 r. wolę pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyraził radny Łukasz Zięba – członek Klubu Radnych “Nowy Kołobrzeg”. Poprawkę do uchwały – swoją rezygnację z pracy w tej komisji – złożył radny Dariusz Zawadzki. “Za” głosowało 19 osób, przeciw Kalinowski. Cały projekt zyskał akceptację: głosowało 21 “za”. Ta komisja liczy od dzisiaj 6 członków, z czego: 1 radny PiS, 2 z NK, 2 z KR i 1 z OK JW.

W dniu 10 września 2019 r. pisemną rezygnację z funkcji przewodniczących stałych Komisji złożyli:
1) radny Bartosz Bieńkowski z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury;
2) radny Krzysztof Plewko z funkcji Przewodniczącego Komisji Komunalnej;
3) radny Piotr Rzepka z funkcji Przewodniczącego Komisji Prawa;
4) radna Karolina Szarłata – Woźniak z funkcji Przewodniczącej Komisji Uzdrowiskowej;
5) radna Renata Brączyk z funkcji Przewodniczącej Komisji Społecznej.
W związku z wyborem Piotra Lewandowskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 18 września 2019 r. przewodniczący złożył pisemną rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

Zgodnie z § 52 ust. 2 Statutu Miasta Przewodniczących Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji. Przewodniczący złożył projekt powołania nowych przewodniczących komisji. I tak w myśl projektu projekt wnosił, aby: przewodniczącym komisji Budżetowo – Gospodarczej została radna Agnieszka Trafas, Oświaty: Wiesław Parus, Komunalnej: – Łukasz Zięba, Komisja Prawa: Bogdan Błaszczyk, Uzdrowiskowej: Adam Hok, Społecznej: Małgorzata Grotto.

  • Na spotkaniu szefów klubów padło pytanie, czy podtrzymują rezygnację. Odpowiedź była: tak, padło też pytanie, czy chcecie szefować którejś komisji – odpowiedź była nie, bierzecie całą odpowiedzialność za miasto

– uciął rozkręcającą się dyskusję radny Adam Hok.

  • Będziemy głosować blokiem, a ja nie chciałabym nikogo obrazić, ale na jednych chcę głosować, na innych nie, a wobec niektórych chciałabym się wstrzymać

mówiła radna Renata Brączyk.

Wobec czego głosowano nad każdym z punktów osobno.

– za wyborem radnej Agnieszki Trafas  jako przewodniczącej Komisji Budżetowo – Gospodarczej głosowało 11 za, 6 przeciw;
– za wyborem Wiesława Parusa jako przewodniczącego Komisji Oświaty : 13 za, 2 przeciw, 6 wstrzymało się;
– za wyborem Łukasza Zięby na przewodniczącego Komisji Komunalnej – za 13, 5 przeciw, 3 osoby się wstrzymały;
-za wyborem Bogdana Błaszczyka na przewodniczącego Komisji Prawa – 14 za, 5 przeciw;
-za wyborem Adama Hoka na przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej uzdrowiskowej: 11, przeciw 4, wstrzymało się 6;
za wyborem Małgorzaty Grotto jako przewodniczącą Komisji Społecznej:  12 za, 2 przeciw, 7 wstrzymało się.

Cały projekt: 13 za. 1 przeciw, 7 wstrzymało się.  Od podjęcia poszczególnych uchwał zarówno klub “Kołobrzescy Razem”, jak i “Nowy Kołobrzeg”, mają zarówno większość w komisjach – lub przynajmniej po równej ilości swoich przedstawicieli – jak i “swoich” przewodniczących. Jedynie obowiązkowe komisje: rewizyjna oraz skarg i wniosków obligatoryjnie ma przewodniczących z opozycji.