Mieszkanie wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (wideo)

W piątek 20 września 2019 r. o podpisana została umowa na finansowanie zadania – „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w mieście Kołobrzeg”, z programu „Azymut – Samodzielność”. Umowę podpisali: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek oraz Marian Jagiełka prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu.

Wartość umowy to 570.310,70 złotych.

Zadanie realizowane będzie od września 2019 r. do 31 października 2021 r.

Zadanie obejmować będzie:

 • Zatrudnienie Kadry Mieszkań – min. 6 osób (starszy trener samodzielności i trenerzy samodzielności).
 • Udział Kadry Mieszkań w szkoleniach prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS oraz turnusach wyjazdowych.
 • Działania animacyjne w środowisku, w tym zapoznanie się z rodzinami potencjalnych użytkowników mieszkań.
 • Udział w 5-dniowym turnusie wyjazdowym dla użytkowników mieszkań i opiekunów / rodziców (listopad 2019 r. lub styczeń 2020 r.).
 • Prowadzenie mieszkania zgodnie z zapisami Modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera, opracowanego w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność, w tym prowadzenie dokumentacji dot. użytkowników mieszkań w zakresie ich diagnozy oraz postępów związanych z przeprowadzonymi treningami.
 • Odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi turnusami treningowymi w mieszkaniu wspomaganym nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
 • Prowadzenie treningów w mieszkaniach obejmować będzie przede wszystkim:
 1. Usługi wspierające aktywność osób z ASD w mieszkaniu i środowisku lokalnym, tj.:
 • Trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie.
 • Trening samodzielności.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Trening poznawczy i zawodowy.
 1. Usługi wspierające aktywność osoby w rodzinie (w tym rodzice/opiekunowie prawni i rodzeństwo oraz najbliższe otoczenie), tj.:
 • Usługi asystenckie/włączające.
 • Trening wspólnego spędzania czasu.
 1. Usługi wspierające osoby znaczące – otoczenie, tj. rodziny (rodzice, rodzeństwo / opiekunowie prawni), tj.:
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców/rodzeństwa.
 • Doradztwo prawne dla rodzin (dot. uprawnień, trybu starania się o świadczenia, itp.).
 • Program wytchnieniowy dla rodziców w formie kilkudniowych/kilkutygodniowych turnusów treningu samodzielności dla ich dorosłych dzieci z ASD w mieszkaniach wspomaganych (miejsca rotacyjne).
 • Szkolenie/Trening dla rodziców dotyczący wspierania procesu usamodzielniania się dorosłego syna/córki z ASD.
 • Szkolenie/Trening porozumiewania się i spędzania czasu z osobą z ASD – dla rodzeństwa.
 • Grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla członków rodzin osób z autyzmem.

W Modelu określono 3 warianty jego testowania, uzależnione od poziomu funkcjonowania OA:

 • Wariant A – osoby z autyzmem lub Zespołem Aspergera (wysoko funkcjonujące i stosunkowo samodzielne);
 • Wariant B – osoby z Zespołem Aspergera (wysoko funkcjonujące) oraz z Zespołem Aspergera lub autyzmem (średnio funkcjonujące);
 • Wariant C – osoby z autyzmem (średnio i słabo funkcjonujące).