Dodatkowe fundusze na zadania wodno-kanalizacyjne i targowiska. Od dziś samorządy mogą składać wnioski.

Ponad 37 mln zł to dodatkowe, unijne środki na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz targowej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych, a także budowa lub modernizacja targowisk. Wnioski w ramach II naborów można składać od 2 września br.

Gospodarka wodno-ściekowa

O finansową pomoc mogą starać się samorządy, spółki, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego i związki międzygminne. Podmioty te swoje inwestycje muszą jednak realizować na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich i miejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców. Dofinansowana będzie budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych. Beneficjenci otrzymają też finansową pomoc na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi do 2 mln zł. Łączna pula środków dla tego zadania to ponad 32 mln zł. Nabór wniosków odbywa się w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Potrwa on do 18 października 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. pierwszego naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 41 inwestycjom. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła ok. 43 mln zł.

Targowiska, promocja produktów lokalnych

O dotację mogą starać się gminy i powiaty oraz związki międzygminne i powiatowe w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców. Jeden projekt może otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Przyznane środki, oprócz budowy lub przebudowy obiektu, mogą zostać wydane na: zakup nowych urządzeń, materiałów i usług potrzebnych do promocji towarów lokalnych.

Łączna pula środków to ponad 5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 17 września 2019 r.

Dzięki środkom z I naboru wniosków, przeprowadzonego w 2017 r., wybudowanych lub zmodernizowanych zostało w województwie 7 targowisk. Dofinansowanie tych inwestycji z PROW 2014-2020 wyniosło łącznie 7 mln zł.