Władzom miasta “umknęła” sprawa poboru opłaty uzdrowiskowej od uczestników pola namiotowego.

Jak już informowaliśmy, Robert Kołodziejczyk – sekretarz lokalnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, zwrócił się do władz miasta Kołobrzeg z zapytaniem o sprawy organizacyjne dotyczące Sunrise Festival. Okazuje się, że miasto nie dopilnowało spraw związanych z poborem opłaty  uzdrowiskowej, którą zobowiązany jest płacić każdy, kto przyjeżdża do miasta, szczególnie uzdrowiskowego. 

Turysta, przyjeżdżając do miasta zwłaszcza uzdrowiskowego na dłużej niż dobę, o ile dane miasto ma podjętą stosowną uchwałę,  powinien opłacić tzw. opłatę uzdrowiskową.  W Kołobrzegu nie dość,  że taka uchwała jest podjęta, to jest egzekwowana niemal od każdego, kto zajmuje się wynajmem pokoi, kwater, a także prowadzeniem pola namiotowego. Turysta nie musi wiedzieć, że wnosi jakieś dodatkowe opłaty – musi jednak o tym wiedzieć każdy, kto organizacją noclegów się zajmuje. I na podstawie stosownych umów z urzędem miasta organizator noclegów jest zobowiązany opłatę pobierać.

Tak się jednak nie stało podczas tegorocznej imprezy Sunrise Festival. Umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2019 roku nie ma żadnych informacji ani punktów dotyczących pobierania przez organizatorów festiwalu jakichkolwiek opłat, czy klimatycznych, czy uzdrowiskowych. W tej kwestii oficjalnie do władz miasta zwrócił się Robert Kołodziejczyk. Zapytanie dotyczyło szczegółów umowy:

  • Czy podpisano z organizatorem imprezy masowej pod nazwą “Sunrise Festival” jakąkolwiek inną umową niż umowa dzierżawy nr 37 z dnia 23 kwietnia br.? 

Przypomnijmy, że w tej umowie Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska zezwoliła na organizację pola namiotowego i campingowego na cele noclegowe. Dlatego R. Kołodziejczyk pyta dalej:

  • Czy Dzierżawca lub jakikolwiek inny podmiot podpisał z Gminą Miasto Kołobrzeg umowę na pobieranie opłaty uzdrowiskowej od uczestników korzystających z pola namiotowego i pola campingowego, do której jest zobowiązany każdy podmiot prowadzący usługi noclegowe na podstawie Uchwały Nr III/14/06 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa. (z późn. zm.)? Czy Dzierżawca lub jakikolwiek inny podmiot podał ilość miejsc noclegowych na polu namiotowym, polu campingowym, wystąpił z wnioskiem z Gminą Miasto Kołobrzeg o wpis do rejestru prowadzonego przez Prezydent Miasto Kołobrzeg?

W odpowiedzi dowiadujemy się, że umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2019r. jest jedyną umową zawartą w związku z organizacją imprezy “Sunrise Festival”. Dzierżawca ani inny podmiot nie podpisał umowy na pobór opłaty uzdrowiskowej od uczestników korzystających z pola namiotowego i pola campingowego. Dlaczego?

Miasto tłumaczy to zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, cytując przepis:

Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska (…) za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Zatem obowiązek zapłaty opłaty uzdrowiskowej powstaje w momencie pobytu w Kołobrzegu we wskazanych w ustawie celach przy pobycie dłuższym niż doba” –

podsumowuje w swojej odpowiedzi prezydent miasta. W odpowiedzi dodano jeszcze, że pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkaso nie wyklucza możliwości zapłaty tejże przez osobę zobowiązaną do zapłaty.

Odpowiedź  Prezydent Miasta jest częściowo “nie na temat”.  Robert Kołodziejczyk nie pytał o czas, od którego turysta zobowiązany jest dokonać opłaty, ale o to,  czy w ogóle była zawarta umowa na pobór opłaty. Z odpowiedzi prezydent miasta wynika, że nie.  I nie jest to  zgodne z zapisami miejskiej uchwały. Przypomnijmy je:

Paragraf 3.1:
§ 3. 1. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące: sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe, campingi, pola namiotowe i inne obiekty o podobnym przeznaczeniu.
2. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu kwater prywatnych.
3. Szczegółowe obowiązki inkasentów wymienionych w ust. 1 i 2 określone są w umowie o inkaso.
§ 4. Zainkasowaną opłatę uzdrowiskową należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym odbywał się pobór opłaty.

Zapytany o sprawę rzecznik prasowy prezydent miasta Michał Kujaczyński, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy przyznał, że sprawa ta rzeczywiście w tym roku została pominięta, jednak to niedopatrzenie zostało już skorygowane:

  • Kwestia poboru opłaty w tym roku nie została omówiona z organizatorem, to przyznaję, jednak jesteśmy już po stosownych rozmowach  i w przyszłym roku ta opłata będzie już pobierana.

Jak się okazuje, tegoroczna edycja Sunrise Festival to był egzamin pod względem organizacyjnym dla każdego: i samego organizatora, i miasta. Niewątpliwie wszelkie niedogodności i wpadki organizacyjne, w tym pobór opłaty, mogą służyć wyłącznie temu, by w przyszłym roku kolejna edycja odbyła się bez niepotrzebnego bałaganu organizacyjnego, który nie sprzyja nikomu. Jednak mimo tych niedogodności, to w tym roku miasto po raz pierwszy na tym wydarzeniu zarobiło nie tylko medialnie, ale i finansowo, o tym jednak w osobnym materiale.