Zarząd Powiatu z absolutorium

W piątek 31 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się VII Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu.

Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia raportu o stanie powiatu. Konsekwencją przyjęcia raportu było głosowanie, w którym większością głosów, 14 za przy 5 przeciwnych, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu. Następnie Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat zeszłorocznej realizacji budżetu odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Bany. Kolejno swoje stanowiska przedstawiły komisje oraz kluby radnych, a w ich imieniu: Andrzej Olichwiruk, Krzysztof Zadka oraz Artur Wasiewski.

Za podjęciem uchwały absolutoryjnej dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu było 14 radnych, 5 radnych głosowało przeciw.

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za rok 2018.

Fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg