Radni PiS o dodatkach specjalnych, etatowych członkach Zarządu Powiatu i raporcie RIO

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej powiatowi radni, skupieni w klubie Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Kołobrzegu, wypowiedzieli się na temat raportu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni ukazali tylko część ich zdaniem najważniejszych i najbardziej istotnych nieprawidłowości.

  • Wczoraj byłem w Starostwie Powiatowym i zauważyłem certyfikat, który informuje, że starostwo  zostało wyróżnione  za jawność i przejrzystość. Ponieważ starosta bardzo często prowadzi konferencje w lokalnych mediach i mówi o swoich osiągnięciach, my korzystamy z okazji i chcemy powiedzieć o kilku rzeczach – mówił radny Henryk Bieńkowski.

Radni zapoznali się  z raportem Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej powiatu i wybranych zagadnień. Kontrola obejmowała poprzednie kadencje, do roku 2018.  Jak mówili dziś radni PiS, RIO stwierdziła “szereg nieprawidłowości i uchybień wynikających z nieprzestrzegania obowiązku przepisów i wadliwej interpretacji, oraz niewystarczających procedur“, zaś raport, w celu ich wyeliminowania, wyszczególnia te nieprawidłowości. Radny Bieńkowski wymienił te – zdaniem radnych – najistotniejsze.  

Pierwsze zdaniem radnego to porozumienie, które zawarł Zarząd Powiatu, a którego przedmiotem było udzielenie gminie miejskiej pomocy finansowej w kocie 140 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Wiosennej w Kołobrzegu.

  • Zawierając to porozumienie, Zarząd Powiatu działa z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Nie było tego porozumienia w budżecie, a Zarząd podpisał takie porozumienie. Według naszej oceny jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych – mówił radny Bieńkowski.

Radny wskazał kolejny punkt, który wskazywał, że od przychodów ze sprzedaży nieruchomości uzyskanych w latach 2017-1018 naliczano i odprowadzano podatek od towarów i usług w łącznej kwocie 93 255, 80 zł  pomimo, że dostawy tego rodzaju podlegały zwolnieniu z tego podatku.

  • Czy powiat zwróci bezpodstawnie naliczony podatek VAT podmiotowi, który nabył te nieruchomości? Nie chcę mówić, który urzędnik ponosi odpowiedzialność, w dokumencie jest to napisane. Będziemy czekali na informację ze strony starosty.

Kolejna sprawa, którą wymienił radny, to wydanie 8 decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, wymieniał również przepisy wewnętrzne, wspomniał również o subwencji oświatowej:

  • Powiat zwraca subwencję oświatową za rok 2018 do skarbu państwa z uwagi na to, że nastąpiły pewne nieprawidłowości właśnie na etapie informacji przekazywanych między samorządem a resortem oświaty – dodał radny.

Kolejny punkt wymieniony przez radnego to informacja dotycząca jednorazowego powierzania pracownikom wykonania dodatkowych zadań bez określania terminu powierzenia:

  • Wielu pracowników zatrudnianych przez starostę, uzyskuje tzw. dodatek specjalny w wysokościach od 1000 zł do 2960 zł miesięcznie pomimo, że art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych przewiduje możliwość przyznania tego dodatku wyłącznie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań – mówił radny.

Radny Krzysztof Zadka zwrócił uwagę, że w grudniu zadał pytanie odnośnie nowo powstałego Zarządu Powiatu:

  • Mam wrażenie, jakby starosta wiedział wcześniej i dlatego powołał kolejnego członka na etat, bo dwóch dodatkowych sobie z tymi sprawami nie radzi. Zadawałem pytanie odnośnie celów Zarządu.  Od pięciu osób, w tym czterech na etacie, można i należy wymagać więcej i można pytać, jakie cele mają do wykonania, jaki jest harmonogram zadań na najbliższe pięć lat. Dostałem odpowiedź, że zadania, które zostaną powierzone do wykonania, są zawarte w schemacie organizacyjnym. To ja przeczytam państwu: “działają w zakresie spraw powierzonych przez starostę i ponoszą przed nim odpowiedzialność za wykonanie zadań”. Ale okazuje się, że nie ma żadnych zadań na piśmie, żadnej strategii, a wszystkie problemy rozwiązuje się na bieżąco, dlatego zdziwiony jestem dodatkiem specjalnym. Mam przed sobą odpowiedź starosty: “etatowi członkowie Zarządu mają wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę”, ale nie mam pojęcia za co członkowie dostali przyznany dodatek specjalny w granicach 1760 zł. Uważam, że powinien być on przyznany po jakimś czasie, ten dodatek nie powinien być stały.

Radny Henryk Bieńkowski dodał:

  • Rozmawiałem z sekretarzem powiatu, odwiedziłem wydział prawny, po kontroli RIO starosta przyznał się do błędu i wprowadził okresowy dodatek specjalny, czego nie czynił w poprzedniej kadencji. Zapytałem, czy jest wyznaczony zakres zadań dla członków Zarządu – otrzymałem odpowiedź, że takiego dokumentu nie ma i zadania nie zostały wyznaczone. Zapytałem, na jakiej podstawie wykonują swoje czynności członkowie Zarządu, ci stali, to odesłano nas do ustawy o samorządzie i schematu organizacyjnego. Nie wiadomo, jakie zadania mają członkowie Zarządu, o jakim charakterze… Odnoszę wrażenie, że pensja to jest taka swoista dieta, natomiast faktyczne zadanie zapisane jest w dodatku specjalnym, bo tam starosta napisał: “1764 zł miesięcznie w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych z pełnieniem nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi powiatu kołobrzeskiego, a w szczególności nad szkołami i placówkami oświatowymi”.  To akurat dotyczy członka Zarządu odpowiedzialnego za szkoły.

Radny dodał, że w jego rozumieniu jeśli ktoś ma umowę o pracę, to w ramach umowy pracodawca powinien zakreślić zakres obowiązków, na piśmie, ale z wiedzy, która radni posiedli wynika, że etatowi członkowie Zarządu etatowi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powierzone im zadania.

  • Te funkcje są czysto politycznymi funkcjami – dodaje radny Bieńkowski.

Zdaniem radnych w raporcie jest szereg innych nieprawidłowości.

  • Żeby jednak nie być jednostronnym dodam, że pan starosta się odwołał i Kolegium RIO uwzględniło tylko jedno odwołanie: to dotyczące trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich. W pozostałych przypadkach kolegium tego nie uwzględniło, bo pan starosta przyznał, że te nieprawidłowości wystąpiły i starosta obiecał, że je poprawi. Czekamy zatem – podsumował radny Bieńkowski.

Na kolejnej konferencji radni przedstawią raport o stanie powiatu kołobrzeskiego. Mówiono ponadto o problemach, z jakimi zwracają się mieszkańcy, radna Barbara Aściukiewicz mówiła o problemie trwającym w DPS. Zarówno radny Henryk Bieńkowski, jak i Barbara Aściukiewicz,  podtrzymują swoją decyzję o odejściu z Komisji Rewizyjnej.  Więcej w materiale wideo.

Jutro w odpowiedzi na dzisiejszą konferencję z dziennikarzami spotka się starosta kołobrzeski.