Na dłużej niż 3 lata tylko za zgodą Rady Miasta – jest nowy projekt uchwały zmian w dzierżawie nieruchomości.

W następnym tygodniu – czwartek, 30 maja – odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Wśród wielu punktów przewidzianych w porządku obrad, jest projekt przewodniczącego dotyczący zmian zasad wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości. Ten projekt, jeśli zostanie przyjęty, zmieni w zasadniczy sposób zadania prezydent miasta w tym zakresie. Zadań, które już i tak ograniczyła na początku poprzedniej kadencji między innymi ówczesna przewodnicząca Wioletta Dymecka. 

Przypomnijmy: w 2015 roku zwycięskie Porozumienie Dla Kołobrzegu zaczęło realizować swój program wyborczy, i nie obyło się bez uchwał bezpośrednio dotyczących prezydenta miasta. Stopniowo próbowano ograniczać jego uprawnienia, zmniejszono nawet m.in. pensję w podstawie do okolic 5 tysięcy złotych. Nie obyło się bez komentarzy sugerujących zemstę polityczną w przegranych wyborach prezydenckich. Jedną z uchwał, którą przyjęła Rada Miasta, była zaostrzająca zasady wydzierżawiania nieruchomości. Ówczesna Rada Miasta uchwaliła m.in., że wydzierżawienie nieruchomości lub jej części na czas dłuższy niż 9 lat wymaga zgody Rady Miasta, a w przypadku umów na cele handlu i gastronomii, zgoda RM miała być wymagana  przy zawieraniu umów na czas dłuższy niż 6 lat. Rada w tej uchwale umożliwia prezydentowi odstąpienie od przetargu po upływie 3 lat trwania umowy i jej ponownego zwarcia już bez przetargu na kolejny okres, pod warunkiem spełnienia wykazanych w uchwale warunków.

Od przyjęcia tej uchwały minęły 4 lata – i znów zasady wydzierżawiania nieruchomości mają ulec zmianie. W projekcie tegorocznej uchwały jest zapis w paragrafie 2, pkt.1: „Nieruchomość lub jej część może zostać oddana w najem lub dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata za zgodą Rady Miasta wyrażonej w formie odrębnej uchwały„.  Oznacza to, że każda umowa dzierżawy – jeśli nie dotyczy na przykład uregulowania stanu prawnego władania gruntem, posadowienia garażu przenośnego, terenów zielonych z zastrzeżeniem ubiegania się o dzierżawę przez jedna osobę, upraw rolnych, użyteczności publicznej czy też na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych – będzie musiała zyskać akceptację Rady Miasta w formie odrębnej uchwały.

Nowy projekt niesie za sobą również regulację postanowień dotyczących np. zabezpieczeń Gminy przed ewentualnym roszczeniem odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów przez najemców lub dzierżawców, aktualizację czynszu w drodze jednostronnego oświadczenia woli wynajmującego, a także zabezpieczenia odnoszące się do prawa zabudowy gruntu i jego skutków.

Uzasadnienie projektu uchwały jest nieco zaskakujące. Jest to bardziej określenie czego dotyczy uchwała, gdyż czytamy: „Projekt uchwały określa zasady wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości (…) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zasady wydzierżawiania w przypadkach, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość” – koniec uzasadnienia.

Z dość dużą trudnością można się doszukać innych utrudnień niż tych, których dotknie ta zmiana najbardziej, czyli ogródków letnich czy przed ratuszem, czy w innych miejscach. Zmiana tych zasad może jednak stwarzać problemy z umowami na przykład przy zwykłych schodach, które wybudowane są na terenie nieruchomości, ale w części należącej do terenów miejskich. Według jakich zasad będzie się określało w takim przypadku „cele użyteczności publicznej”? Czy użytecznością publiczną można będzie nazwać schody prowadzące do sklepów – choćby przykład ulica Mariacka – czy jednak nie, bo przecież prowadzą do sklepów, a więc służą działalności zarobkowej? Ponadto – czy uchwały, które będzie musiała podejmować Rada Miasta o przedłużeniu dzierżawy nie skomplikują działalności przedsiębiorców?

  • Ta uchwala tylko daje Radzie Miasta większą kontrolę w zakresie wydzierżawiania nieruchomości – mówi Maciej Bejnarowicz, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zaznaczając, że jeszcze ten projekt nie trafił pod obrady klubu i nie był szerzej omawiany.

Podobnie mówi radny Łukasz Zięba z klubu radnych Obywatelski Kołobrzeg Jacka Woźniaka – klubu, którego przewodniczący RM przedłożył taki projekt:

  • Nie omawialiśmy jeszcze treści tego projektu uchwały ani z przewodniczącym, ani z klubem. To była inicjatywa przewodniczącego, on go przygotował, a my nad tym projektem będziemy jeszcze dyskutować na klubie przed samą sesją.

Sam autor projektu jest w tej chwili na urlopie. Do tego tematu jeszcze przed sesją wrócimy.