RIO opiniuje pozytywnie. Należy podjąć „zdecydowane i skuteczne działania” w celu odzyskania należności wymagalnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przedłożone przez Prezydent Miasta z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za rok 2018. Jedyne zastrzeżenie, jakie RIO wystosowało, dotyczyło egzekucji należności wymagalnych.  

Zgodnie z przepisami informacja o wykonaniu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jest przesyłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałą z dnia 30 kwietnia 2019 r. skład orzekający pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018. W uzasadnieniu przeczytać można, że opinia wydana została na podstawie przeprowadzonej analizy danych z uwzględnieniem ich wpływu dla gospodarki miasta. Jak wskazuje Skarbnik Miasta Grzegorz Czakański, RIO w głównej mierze opiera się na weryfikacji dochodów i wydatków oraz zadłużenia miasta. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zmniejszyło się i obecnie stanowi tylko 1,14% wykonanych dochodów.

Jedynym spostrzeżeniem RIO jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego należności wymagalnych, czyli wszelkich zaległości o 5,55% w stosunku do roku 2017. Wartość należności wymagalnych osiągnęła znaczącą wysokość: to kwota bliska 30 milionów złotych (29.616 692,58zł). W stosunku do minionego okresu wzrosły o ponad półtora miliona (1.558 523,18zł). Zdaniem RIO, wymaga to podjęcia „zdecydowanych i skutecznych działań egzekucyjnych”.

  • Sugestia dotycząca podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań egzekucyjnych, jest w mojej ocenie nieuprawniona. Nie można jej wysnuć takiego stwierdzenia bez rozpoznania powodów. Miasto Kołobrzeg nie jest organem egzekucyjnym i skuteczność egzekucji zależy od przebiegu postępowań sądowych oraz od skuteczności czynności podejmowanych przez komorników i urzędy skarbowe w całym kraju

mówi Skarbnik Miasta Grzegorz Czakański.

Miasto nie będzie składać formalnego odwołania od opinii RIO,  jednak uwagi odnośnie ujęcia kwestii należności wymagalnych zostaną wysłane do Szczecina jeszcze w tym tygodniu.

Całość:  Opinia RIO z 30 kwietnia 2019