Śladem publikacji. Uzupełnienie.

W nawiązaniu do artykułów: Konkurs Starostwa na publikacje historyczne. Tyle, że te publikacje już właściwie są , a także: Prywatna sprawa autora a publiczne pieniądze. Śladem publikacji. publikujemy w całości informacje Marzeny Ciepłuch, Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych. 

“W związku z Pani artykułem z 20 marca 2019 r. opublikowanym na portalu „niezależne.media” uprzejmie informuję, że otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. uchwałą Zarządu Nr 15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. został ogłoszony na podstawie projektu uchwały budżetowej zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też konieczne było zawarcie w ogłoszeniu zastrzeżenia “Ostateczna kwota może ulec zmianie”, Rada Powiatu w Kołobrzegu przy uchwalaniu budżetu mogła bowiem nanieść korekty lub przesunięcia pomiędzy paragrafami, zwiększając lub zmniejszając środki finansowe.

Gdyby tak się stało każda organizacja, która składa swoją ofertę na podstawie projektu budżetu na wsparcie realizacji zadania publicznego dokonuje korekty kosztów zadania.

Należy równie zaznaczyć, że wszystkie dotacje na realizację zadań publicznych, czy to z zakresu ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, czy obecny konkurs z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego są zadaniami, które Powiat Kołobrzeski dofinansowuje (wspiera), a nie powierza (100% finansowanie) realizację zadania. Dlatego też, każda organizacja pozarządowa, która złoży ofertę będzie musiała się wykazać wkładem własnym, co jest również oceniane przy opiniowaniu wniosków (Rozdział VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY –ogłoszenia).

W ogłoszeniu z dnia 20 grudnia 2019 r. zapis wkład własny (w tym wypadku 10%), nie jest równoznaczne z koniecznością wykazania wkładu finansowego, a przeważnie w ofertach jest to wkład rzeczowy (przeliczany) lub osobowy (również przeliczany). Czy jest to wpisane do ogłoszenia czy nie przy wsparciu zadania wszyscy muszą wykazać tzw. wkład własny.

Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi, które od lat składają wnioski do budżetu, pozwoliła na wypracowanie standardów zarówno składania wniosków, jak pisania ofert.

Każda organizacji, która składa ofertę, w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu wpisuje (niezależnie, czy jest to wpisane czy nie w treść ogłoszenia) obligatoryjnie wykazuje nie mniej niż 10 % wkładu własnego, co zostało wypracowane przy bezpośredniej współpracy z organizacjami.

Dlatego też, nie zawsze przygotowując treść ogłoszenia wpisuję wyżej cytowany zapis (przykład: Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” w 2016 roku).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przygotowując treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego opierałam się na projekcie oferty Fundacji Historia Kołobrzegu – Pamięć i Tożsamość Miasta, w którym zadeklarowany został 10% wkład własny, co dla mnie było jednoznaczne, że jeśli zostanie złożona formalna oferta na realizację zadania, zapis 10% wkładu własnego znajdzie się w ofercie. Wszystkie oferty składane w odpowiedzi na ogłoszenia konkursów są wnikliwie sprawdzane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, a w szczególności opis “wkładu własnego”.

W momencie kiedy Zarząd Powiatu (po ocenie, rekomendacji pozytywnej lub negatywnej Komisji Konkursowej) podejmuje decyzję o wyborze organizacji na realizację zadania, podpisywana jest umowa, w której bardzo szczegółowo określony jest zarówno sposób finansowania, promocji jak i rozliczenia dotacji.

Oferty na każde zadanie oceniane są wnikliwe i bezstronnie”.

Przypominamy, że konkurs, o którym mowa w artykułach, trwa do 9 kwietnia. (tacz)