Gmina: zaległości w opłatach za odpady to ponad 130 tysięcy złotych. Jest nowy projekt uchwały.

Przed kolejną sesją Rady Gminy Kołobrzeg radni wracają do sprawy, która miała miejsce podczas styczniowego posiedzenia w styczniu. Radni skupieni wokół wójta Włodzimierza Popiołka poparli projekt uchwały o podwyżce opłat. Tym samym opłaty wzrosły o 30 procent. Natomiast zaległości w opłatach za odpady od osób prywatnych sięgają ponad 130 tysięcy złotych. 

Przypomnijmy:  radny Tomasz Szafrański proponował poprawkę, aby opłaty za odpady komunalne znieść do 10 procent. Ta propozycja została odrzucona. Radny Krzysztof Chabaj zaproponował, by mieszkańcy, w którym jest więcej niż 4 osoby, płaciły po prostu tylko za 4 osoby.

  • Jeżeli w rodzinie są dziadkowie, rodzice i dwójka dzieci, czyli sześć osób, mogliby płacić tylko za cztery. Taka uchwała obowiązuje na przykład w gminie Trzebiatów -mówił radny K. Chabaj podczas sesji. Ogłoszono przerwę, jednak po przerwie wniosek odrzucono.

Za trzydziestoprocentową podwyżką za odpady komunalne głosowali radni: Tomasz Czechowicz, Miron Duńczak, Krzysztof Filipowicz, Mirosława Folta, Bartosz Góral, Tomasz Królikowski, Czesław Krupiński, Julian Nowicki, Zygfryd Zygowski, Bogusław Grygiel. Przeciwko uchwale byli: Iwona Kutrowska, Krzysztof Chabaj, Anna Matejak, Krzysztof Najmanowicz, Tomasz Szafrański.

Radny Krzysztof Chabaj już po sesji, w lutym, złożył interpelację, w której prosił o podanie liczby osób zamieszkałych na terenie gminy, liczby zawartych deklaracji na odbiór w latach 2018-2019 oraz liczby zawartych deklaracji, w których wskazano, że daną nieruchomość zamieszkuje 4 osoby i więcej.

Jak dowiadujemy się z otrzymanych odpowiedzi na interpelacje, w gminie Kołobrzeg, według danych zawartych w gminnej ewidencji ludności, na koniec grudnia na terenie gminy zamieszkiwało 10.807 osób. Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018-2019  wyniosła 236. Liczba deklaracji, w których wskazano, że daną nieruchomość zamieszkuje 4 i więcej osób wyniosła aż 755. Natomiast zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekraczają kwotę 130 tysięcy złotych (szczegóły w tabeli, poniżej dalsza część tekstu).

  • Ustaliłem że w naszej gminie jest około trzystu dziesięć rodzin, w których zamieszkuje pięć  i więcej osób w jednym gospodarstwie. Zakładając, że jest to tylko po pięć osób, to nasza propozycja dotyczyłaby ponad tysiąc pięćset mieszkańców, czyli jedną piątą gminy. I koszt byłby niewielki w skali budżetu – mówi radny K. Chabaj. – Podnoszenie podatków w tym za odpady komunalne powodują patologie. Wójt twierdzi że będzie umarzał, tylko kto napisze taki wniosek? Ludzie się wstydzą, duma im nie pozwala no i później jeszcze muszą dostarczyć tonę dokumentów… W 2017 roku zaległość za odpady wyniosły ponad sto trzydzieści tysięcy od osób fizycznych i około trzydziestu tysięcy od osoby prawnych. To co spowoduje ta podwyżka wójta? – dopytuje radny.

W związku z tym radny planuje przygotować na najbliższą sesję projekt uchwały dotyczący metody wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
W myśl tego projektu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiłaby 13 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jednak nie więcej niż 52 zł od gospodarstwa domowego. W przypadku, gdyby odpady były gromadzone nie w sposób selektywny, opłata wynosiłaby 22 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 88 zł od gospodarstwa domowego.
Radny chce zaproponować również stawki w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, ale wytwarzającej odpady, a także stawki dla nieruchomości, na których stoją domki letniskowe lub jest wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

“Zasadne jest wprowadzenie jednej stawki w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje cztery i więcej osób. Jest to istotna pomoc dla rodziny np. trzypokoleniowej, tj. dziadkowie, rodzice, dzieci. W gminie Kołobrzeg gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 5 osób i więcej, jest złożonych 309 deklaracji. Dlatego pomoc dla tych rodzin jest zasadna, a obciążenie dla budżetu gminy niewielkie”

-czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ten trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Gminy. Jaka tym razem będzie odpowiedź radnych, przekonamy się już niedługo.

Żaneta Czerwińska