Wojewoda unieważnia uchwałę wyboru K. Plewki na przedstawiciela w „Pomeranii”

Podobnie jak w przypadku uchwały dot. wyboru reprezentanta do Związku Miast i Gmin Morskich, tak i w przypadku Stowarzyszenia „Euroregion Pomerania” wojewoda zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały, a tym samym wybór członka.

Podobnie jak w pozostałych kwestionowanych uchwałach (tutaj), wojewoda powołał się na art. 18 i art. 84 ustawy o samorządzie gminnym, a także na Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje na kompetencje Rady przy podejmowaniu uchwał dotyczących współpracy, zaś przepisy Statutu stanowią, że

„członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez wybranego przez siebie Delegata”.

Wojewoda na podstawie ww. przepisów stwierdził nieważność wyboru Krzysztofa Plewki na delegata w Stowarzyszeniu.
Za przyjęciem tej uchwały głosowali wszyscy radni. K. Plewko otrzymał 21 głosów „za”.

Uchwała podpisana została przez Przewodniczącego RM Jacka Woźniaka. Zobacz dokument: UCHWAŁA NR IV.41.19 – wyznaczenie delegatów do Pomerani

Podobnie jak przy pozostałych, tak i tutaj, na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego obowiązuje termin 30 dni.

Zobacz dokument: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody do Uchwały Nr IV.41.19