Radny Dąbkowski nieprawnym delegatem? Wojewoda unieważnia uchwały.

Radni Rady Miasta otrzymali dokumentację od wojewody zachodniopomorskiego, który stwierdził nieważność podjętych przez nich uchwał w dniu 11 stycznia. W szeregu zakwestionowanych uchwał radni głosowali za nowymi reprezentantami miasta Kołobrzeg w różnych stowarzyszeniach.

W pierwszej zakwestionowanej uchwale chodziło o odwołanie i wyznaczenie nowego delegata do Stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”.  Wojewoda Zachodniopomorski powołał się na ustawy o samorządzie gminnym, w tym na przepis mówiący o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. Wskazał także na Statut Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”, gdzie zdaniem wojewody:

„…cytowane wyżej unormowania nie zawierają upoważnienia dla organu stanowiącego Gminy – Miasta Kołobrzeg do uregulowania w drodze uchwały kwestii reprezentacji naszej gminy w Stowarzyszeniu”.

Wojewoda zaznaczył, że kwestię reprezentacji gminy reguluje art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, w którym ustawodawca postanowił, że to wójt/burmistrz/prezydent  kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wojewoda stwierdza, że Rada Miasta Kołobrzeg dokonała nieuprawnionego wyznaczenia radnego Artura Dąbkowskiego na reprezentanta do Stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”. Wojewoda stwierdził brak podstaw prawnych do tego, aby to Rada podejmowała uchwałę, gdyż tylko prezydent miasta może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej, która będzie reprezentowała gminę na zewnątrz.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Wstrzymali się od głosu tylko radni klubu Prawa i Sprawiedliwości poza radnym Krzysztofem Plewko.

Uchwała podpisana została przez Przewodniczącego RM Jacka Woźniaka. Zobacz dokument: zwiazek miast i gmin uchwala

Na rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – czy zostanie ona wykorzystana, dowiemy się wkrótce. Do sprawy wrócimy.

Zobacz dokument od wojewody: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody do Uchwały Nr IV.40.19