2018: PiS sięga po powiat

W sobotę kołobrzeskie struktury Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania w hotelu Diune zaprezentowały założenia programowe do zrealizowania podczas nowej kadencji, a dotyczące powiatu i jednostek od Rady Powiatu zależnych. Wśród nich  m.in. zasada współpracy starosty z prezydentem miasta. 

Podczas spotkania przedstawione zostały plany dotyczące rozwoju wielu placówek oświatowych – i nie tylko. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy od 1 stycznia 2019 r. jeśli PiS wygra, przejdzie pod banderę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (na wzór Technikum Morskiego w Świnoujściu). W ścisłej współpracy z Akademią Morską w Szczecinie. Z dodatkowym dofinansowaniem Ministerialnym w kwocie 2 mln zł. W niedalekiej perspektywie czasu stanie się filią Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zespół Szkół Policealnych (Grottgera 12) kształcący w kierunkach medycznych, socjalnych i pokrewnych zawodach medycznych – z uwagi na bardzo  ważny kierunek kształcenia w kwestii tzw. luki pokoleniowej w zawodach medycznych przejdzie natychmiastowy audyt w celu jego wzmocnienia i promocji.

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak , Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy “Okruszek” – te jednostki otrzymają wszechstronne wsparcie ze szczególną starannością.  We wszystkich placówkach oświaty dodatek funkcyjny za wychowawstwo, w tym także podwyżka dla pracowników administracji obsługi.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu będzie jednostką  o profilu historyczno-wojskowym – organem prowadzącym będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powiatowy Urząd Pracy – skuteczny, merytoryczny, sprawiedliwy i z empatią. Ocena wskaźników, m.in.: podjęcie pracy przez osoby bezrobotne, efekt aktywizacji zawodowej (staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, refundacja wynagrodzeń, itp.) oraz ilość projektów finansowanych ze środków UE. Planowana jest współpraca z pracodawcami, a także  utworzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w której skład będą także wchodzić przedstawiciele Powiatowej Rady Młodzieży i Powiatowej Rady Przedsiębiorczości.

Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu, Dom Pomocy Społecznej w Gościnie – tam planowany jest natychmiastowy audyt i przegląd stanowisk kadry kierowniczej ze szczególnym uwzględnieniem ofiarnej i ciężkiej pracy opiekunek i pielęgniarek z eliminowaniem ew. stanowisk politycznych i zapewnienia wszechstronnej opieki pensjonariuszom. Zasada główna, jaką się chce kierować PiS: najważniejszym jest dobro pensjonariusza.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna to wzmocnienie w zakresie badań i doradztwa w kompleksowej opiece psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla młodzieży, rodziców, nauczycieli.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zintegrowany, sprawnie funkcjonujący system pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma pracować skuteczniej.
Troska i dbałość o służby biorące udział w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa publicznego i ochrony mienia, spójne do Programu Kandydata na Prezydenta Kołobrzegu Macieja Bejnarowicza: Straż Pożarna (PSP i OSP), Policja, Straż Graniczna, Ratownictwo Medyczne, WOPR oraz partycypacja w utworzeniu w okresie sezonu Patrolu Policji Konnej.

Wzmocnienie starań w ramach czwartego etapu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej – lokalizacji Brygady WOT w Kołobrzegu.

Rolnictwo. PiS kieruje się zasadą: tyle Ojczyzny, ile ziemi.  Sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny. Zdrowa żywność i wolna od GMO. Promowanie agroturystyki. Pomoc w procedurze uzyskania odszkodowania – to główne punkty.

Zdrowie, Sport, Kultura i Sztuka. Programy prozdrowotne. Wsparcie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Partycypacja w utworzeniu zapowiadanych przez kandydata na Prezydenta Kołobrzegu Macieja Bejnarowicza – Szkoły Sportowej i Szkoły Muzycznej II stopnia. Mityng Lekkoatletyczny „Kołobrzeg Cup”! Sportowy Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. W pozostałych punktach mówiono m.in. promowanie lokalnych i regionalnych artystów, Powiat Kołobrzeski ma być powiatem z wielopokoleniową przyszłością: Kompatybilność z tezami Programu Konwentu Wójtów: w szkołach Ponadgimnazjalnych także Szkolne Gabinety Stomatologiczne; utworzenie Powiatowej Rady Młodzieży i Powiatowej Rady Przedsiębiorczości. Wdrożony ma być Program Senior Plus (łącznie z aktywizacją zatrudnienia osób 65+), a ponadto inicjowanie rządowego programu „Mieszkanie +” w poszczególnych gminach.
Zasada ścisłej i uczciwej współpracy Starosty Kołobrzeskiego z wszystkimi Wójtami Powiatu Kołobrzeskiego i Burmistrzem Gościna, reguła partnerskiego dialogu i merytorycznego współdziałania Starosty Kołobrzeskiego z Prezydentem Kołobrzegu to zasady, którymi ma kierować się powiat po najbliższych wyborach samorządowych.