S. KARPINIUK: PRAWO I PORZĄDEK

Rozmowa z Sebastianem Karpiniukiem, nowo wybranym przewodniczącym Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich

GK: Funkcja przewodniczącego Komisji Prawa jest jedną z najważniejszych funkcji, jaką w obecnej Radzie pełni przedstawiciel opozycji.

Sebastian Karpiniuk:  Od początku kadencji stałem na stanowisku, że zarówno w prezydium Rady, jak i wśród przewodniczących komisji powinny być osoby z opozycji w proporcjach do wyników w wyborach samorządowych. Jest to zwyczaj obowiązujący od zawsze w parlamencie  i funkcjonuje w cywilizowanych radach miejskich.

GK: Można więc wysunąć wniosek, że obecnie nasza Rada się ucywilizowała?

S.K: Moje spojrzenie na tę sprawę jest następujące: wobec przejęcia całej władzy w mieście przez SLD wszyscy radni Sojuszu zostali tak głęboko „zagospodarowani”, że nie było wielu innych możliwości jak zaproponować to stanowisko przedstawicielowi opozycji. Jest to jednak krok we właściwym kierunku, który dobrze prorokuje na dalsze funkcjonowanie Rady Miejskiej. Rada zajmuje się procedurami uchwałodawczymi, a tylko dwóch prawników zostało wybranych w wyborach. Za natury rzeczy stanowisko przewodniczącego tej komisji powinna pełnić osoba z wykształceniem prawniczym.

GK: Pana kandydaturę wysunął opozycyjny klub radnych, a przecież wiadomo, że tę propozycję otrzymał pan od przewodniczącej RM.

S.K: Problem wakatu przewodniczącego Komisji Prawa pojawił się po tym, jak dotychczasowy przewodniczący został wybrany na stanowisko prezydenta miasta. Oficjalna propozycja została złożona przez nowo wybraną przewodniczącą RM, żeby jednak sytuacja była czytelna, zgodziłem się kandydować na to stanowisko z ramienia opozycyjnego klubu radnych.

GK:  Jakimi priorytetami będzie się pan kierował w pracy Komisji Prawa?

S.K:  Mam oczywiście swoją koncepcję pracy, natomiast tematem oczywistym i wynikającym z bieżącej sytuacji jest sprawa „miniMala”. W imieniu kołobrzeskich kupców i przedsiębiorców wpłynęło wezwanie do zaprzestania naruszania prawa. Jest to pierwsza pilna sprawa, którą komisja się zajmie. Na pewno większą uwagę  trzeba poświęcić jednostkom pomocniczym, jakimi są Rady Osiedli. Komisja Prawa powinna w terenie zapoznać się z ich pracą, problemami i działalnością uchwałodawczą.

GK: Komisja zajmuje się też opiniowaniem projektów uchwał pod względem zgodności z prawem. Czy na przykład zajmie się sprawą zamieszczania płatnych ogłoszeń Urzędu Miasta i spółek miejskich tylko w jednym tygodniku? Przecież tego typu ogłoszenia powinny trafiać do jak największej grupy zainteresowanych?

S.K:  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tematem jednego z posiedzeń była poruszana przez Panią problematyka przesłanek, leżących  u podstaw zamieszczania płatnych ogłoszeń właśnie tylko w jednym tygodniku.

GK: Ostatnio prezydent miasta wspominał o likwidacji Straży Miejskiej w Kołobrzegu. Czy tym tematem Komisja również się zajmie?

S.K:  Ponieważ rzeczywiście dużo się dyskutuje o Straży Miejskiej, należałoby spotkać się z zainteresowanymi i podjąć jednoznaczne decyzje, aby każdy był pewny sytuacji, w której się znalazł. Ciągłe stawianie pytania dotyczącego egzystencji Straży stawia osoby tampracujące w dyskomfortowej sytuacji.

GK: W statucie Miasta Kołobrzeg jest wprowadzony zapis dotyczący Młodzieżowej Rady Miasta. Jest pan zwolennikiem jej ponownego utworzenia.

S.K:  Nie wiem, czy mi się uda zrobić to w tej kadencji, ale tak, moją ambicją jest utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta jako ciała opiniotwórczego i reprezentującego młode pokolenie naszego miasta. Chciałbym, by młodzi ludzie nie uciekali z tego miasta, a nawet by tu wracali po ukończeniu nauki. Pierwszym etapem jest fakt, że udało mi się do statutu miasta wprowadzić zapis o Młodzieżowej RM. Mam nadzieję, że w tej kadencji uda się poznać kolejne etapy tego zagadnienia.

Rozmawiała: Żaneta Czerwińska, Gazeta Kołobrzeska, 8.01.2002r.