Likwidacje trzech komisji stałych i obniżenie diety w „alkoholówce” – nowe projekty uchwał kołobrzeskich radnych

Do prac legislacyjnych w kołobrzeskiej Radzie Miasta trafiły już dwa znaczące projekty uchwał. Jedną z nich jest zmiana w statucie miasta – dotycząca nie  tylko ujęcia w aspekcie prawnym głosowania tajnego podczas obrad zdalnych – ale również propozycja zmian w komisjach stałych. Jednym z ważniejszych jest połączenie zakresów Komisji Społecznej i Komisji Oświaty w jedną, która miałaby się nazywać Komisją Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Projekt zakłada również likwidację Komisji Morskiej, a to oznacza, że „swoje” komisje straciłoby troje radnych z zaplecza Prezydent Miasta. W tym opcjonalnie również fotel wiceprzewodniczącego. Drugim projektem uchwały są zmiany wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu – członek miesięcznie ma otrzymywać dietę w wysokości 50 zł z otrzymywanych obecnie 350zł. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie miasta Kołobrzeg może się okazać bardzo ważnym punktem podczas najbliższej sesji. O ile Rada Powiatu skorzystała z firmy zewnętrznej, by przeprowadzić tajne głosowanie w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego, o tyle Rada Miasta, jak się zdążyliśmy nieoficjalnie dowiedzieć – ma już zaprogramowane głosowanie tajne w ramach programu e-Sesja. Nie jest zatem problemem przeprowadzenie ewentualnych zmian w prezydium Rady czy w innych kwestiach, gdzie wymagane jest tajne głosowanie. Problemem jest jednak fakt, że nie ma tej formy głosowania ujętej w statucie miasta.

To ma się zmienić, gdyż projekt uchwały dotyczący zmian w statucie miasta właśnie zakłada, że w par. 44 statutu miasta, według projektu uchwały, powinny pojawić się dwa kolejne ustępy: 5 i 6, które otrzymać miałyby następujące brzmienie:

5. Głosowanie tajne przeprowadza się gdy przepis szczególny tak stanowi, za pomocą systemu elektronicznego zapewniającego anonimowość oddawanych głosów.
Jeżeli przeprowadzenie głosowania tajnego w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, głosowanie to odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny. Radni kolejno w porządku alfabetycznym wrzucają swoje karty do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez Radę.
6. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący obrady. Wyniki głosowania tajnego prowadzący obrady ogłasza na podstawie wyniku podanego przez system elektroniczny wspomniany w ust. 5 lub protokołu przedstawionego przez komisję dokonującą obliczenia głosów.

Ten sam projekt uchwały zakłada powstanie nowej komisji stałej: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, natomiast likwidację Komisji Morskiej oraz Komisję Oświaty. Jej zakres miałby być włączony do zakresu obowiązków innych komisji.  Dzięki tej zmianie Komisja Komunalna zostanie wzmocniona o tematykę:
– Gospodarki morskiej i Portu;
– Ochrony przeciwpowodziowej;
– Plaż i ochrony brzegu morskiego;
– Programowania i opiniowania działań w sferze portowej i morskiej;
– Ratownictwa morskiego;
Nowa Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych otrzyma z likwidowanej Komisji Morskiej następujący zakres spraw:
– Kultury morskiej, żeglarstwa;
Komisja Budżetowo-Gospodarcza otrzyma z likwidowanej Komisji Morskiej następujący zakres spraw:
– Ładu przestrzennego i gospodarki terenami portowymi i nabrzeżami;
– Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów portowych i nadbrzeżnych
Komisja Uzdrowiskowa otrzyma z likwidowanej Komisji Morskiej następujący zakres spraw:
– Ochrony wód morza Bałtyckiego, Kanału Drzewnego i rzeki Parsęty;
Komisja Sportu i Turystyki otrzyma z likwidowanej Komisji Morskiej następujący zakres spraw:
– Turystyki morskiej, w tym wędkarstwa.
W proponowanym zastąpieniu Komisji Oświaty i Kultury nową wzmocnioną Komisją Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych przywraca się nazwę „Spraw Społecznych” w miejsce „Społeczna”. Zdaniem projektodawców, słowo to poprzez niedoprecyzowanie rzeczownikiem było zbyt szeroko pojmowane. Komisja będzie posiadać zakres spraw dotychczasowej Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Społecznej oraz otrzyma jeden zakres spraw z likwidowanej Komisji Morskiej.

„Zaproponowane zmiany Statutu Miasta Kołobrzeg wynikają z pragmatyki funkcjonowania Rady Miasta w obecnym składzie osobowym i klubowym. Proponowane zmiany odzwierciedlają postulaty, jakie były zgłaszane przez poszczególnych radnych jak i kluby radnych w 2019 r. oraz 2020 r. Zmniejszenie ilości stałych komisji, wzmocni te pozostałe o zakres spraw oraz zniweluje problem z tak zwaną „krótką ławką” osób wyrażających chęć do merytorycznego przewodniczenia komisji. Dokonanie zmian w poszczególnych komisjach stałych ma na celu sprecyzowanie zakresu spraw. Po zmianach będą one dostosowane do aktualnych potrzeb Rady Miasta”

  • czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Kolejna proponowaną uchwałą jest zmiana zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Miesięczne wynagrodzenie miałoby wynosić odpowiednio: 550,00 zł brutto dla Przewodniczącego Komisji oraz 50,00 zł brutto dla członków Komisji.

Z inicjatywą obu projektów uchwały wystąpił radny Piotr Rzepka wraz z radną niezależną Renatą Brączyk.  Czy oba projekty uchwał zdążą przejść proces legislacyjny do najbliższej sesji? Jest to proces o tyle istotny, że umożliwia radnym zdalne zmiany zarówno w prezydium (zmiana przewodniczącego, wice), ale również, jeśli projekt uchwały zyska większość głosów, „swoją” komisję straci zarówno radna Małgorzata Grotto z „Kołobrzeskich Razem”, Wiesław Parus z Komisji Oświaty (również z „Kołobrzeskich Razem”) jak i Artur Dąbkowski (wiceprzewodniczący Rady, Komisja Morska, również z „Kołobrzeskich Razem”).  O krokach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Aktualizacja: Projekty uchwały „przeszły” przez prawników i po drobnych poprawkach dziś, tj. piątek, 5 marca 2021r., zostały podpisane przez wymaganą liczbę radnych. Podpisali je: radny inicjator Piotr Rzepka, Renata Brączyk, Bartosz Bieńkowski, Jacek Woźniak, Maciej Bejnarowicz oraz Krzysztof Plewko. Wszystko zatem wskazuje na to, że wspomniane projekty uchwał mogą już trafić na najbliższą sesję, zaplanowaną na 30 marca.