Powstaje Regionalne Centrum Kryzysowe

W ramach specjalistycznego poradnictwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu działa punkt interwencji kryzysowej. Obecnie starostwo przystępuje do realizacji projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, które wystartuje od 1 lutego 2021 r. 

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:

 • Powiatem Drawskim,
 • Powiatem Kołobrzeskim,
 • Powiatem Myśliborskim,
 • Powiatem Stargardzkim,
 • Powiatem  Świdwińskim,
 • Powiatem Wałeckim.

Celem projektu jest  objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez  zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji.

W ramach działań projektowych zaplanowano:

 • utworzenie punktu –  Regionalnego Centrum Kryzysowego (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu  wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;
 • wizyty środowiskowe specjalistów  (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
 • zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
 • animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi,
 • udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
 • dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
 • dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
 • współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

W ramach projektu działać będą 2 zespoły mobilne i 1 stacjonarny (psychologowie, pedagodzy, terapeuci). Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w kryzysie, destabilizacji psychicznej, w sytuacji poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, osób, które przeszły traumatyczne przeżycia i nie potrafią sobie z nimi poradzić.

Obecnie starostwo jest na etapie zatrudniania specjalistów. Działania zespołów rozpoczną się w lutym i będą odbywać się od pon do pt w godzinach 07.30 – 20.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel PCPR 943548066. Później Pogotowie Kryzysowe będzie miało swoje telefony interwencyjne. Wkład własny Powiatu Kołobrzeskiego wynosi 256.200,00 zł. Na realizację projektu Powiat Kołobrzeski otrzyma 2.840.310,00 złotych. Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. – 30 czerwca 2023 r.

 • Mamy nadzieję, że dzięki temu programowi uda się zapobiec wielu tragediom – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.