Edukacyjna ścieżka na Wyspie Solnej wkrótce zostanie uroczyście otwarta

 Operacja pod nazwą „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu” polegała na stworzeniu ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej. Umieszczono osiem tablic informacyjnych, w poszczególnych lokalizacjach.  Uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej będzie miało miejsce w Porcie Jachtowym w sobotę, 8 lutego. 
Dwie tablice informują o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej na Wyspie Solnej, cztery tablice dotyczą średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu i kolejne dwie tablice o tematyce poświęconej Reducie Morast. Ponadto zlokalizowano instalacje przestrzenne – trzy plenerowe gabloty z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny (ponad 11 000 fragmentów), kości zwierzęce (odpadki pokonsumpcyjne – ponad 13 000 fragmentów) oraz 74 przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Cała ekspozycja ma charakter całoroczny i znajduje się będzie na terenie otwartym w miejscu ogólnodostępnym. Witryny są ustawione w towarzystwie specjalnych tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej co pozwoli korzystać z nich nie tylko sektorowi rybackiemu i turystom, ale również mieszkańcom, tym samym operacja pozwoli propagować dorobek kulturalny, w tym związany z kulturą rybacką. Projektowana łączna długość ścieżki to około 620 m. Ścieżka posiada oświetlenie ww. elementów (tablice, gabloty). Wykonanie planowanej operacji przyczyniło się do utworzenia nowego miejsca upamiętniającego lokalną historię i tradycje, związaną również z sektorem rybackim.
Łączny koszt zadania to 289 700,00 zł. Realizacja operacji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” kwotą 159 795,00 zł.
Tytuły tablic:
Tablica 1: Reduta Morast
Tablica 2: Twierdza XVII-XIX w.
Tablica 3: Solanki i Wyspa Solna XIV-XIX w.
Tablica 4: Miasto i uzdrowisko 1900-1945
Tablica 5: Miasto i garnizon 1933-1945
Tablica 6: Wczesne średniowiecze
Tablica 7: Z dziejów kołobrzeskiego portu
Tablica 8: Port w Kołobrzegu po 1945 r.
harmonogram otwarcia ścieżki edukacyjnej:
12.00 oficjalne otwarcie
zwiedzanie ścieżki edukacyjnej oraz Reduty Morast
rekonstrukcja historyczna
grochówka wojskowa