Zmiany w prawie łowieckim. Wszystko wskazuje na to, że dzieci bez przeszkód będą mogły uczestniczyć w pełnym rytuale polowań…

23 listopada br. do Kancelarii Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Zmiany, które chce wprowadzić Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie Tradycji Łowieckiej” dotyczy wprowadzenia możliwości do wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

Jak informują projektodawcy zmian w tej ustawie, celem ustawy w nowym brzmieniu jest „stworzenie szansy rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci poniżej 18 rok życia, a co za tym idzie – umożliwienie rozwoju zainteresowań dzieci, spędzania wolnego czasu, a w szerszym kontekście także zapewnienie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, realizacji władzy rodzicielskiej lub sprawowanej opieki, przejawiającej się m.in. w decydowaniu – zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi – o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego” (podkreślenie aut.)
Projektodawcy dalej wyjaśniają, że łowiectwo pozwala młodym ludziom zagłębiać tajniki przyrody, a „polowanie to nauka świadomego podejmowania wyborów, szansa na wyprowadzenia młodego człowieka ze świata wirtualnego w realny„.

Zakaz wykonywania polowań przy udziale dzieci – osób poniżej 18 roku życia – został wprowadzony w 2018 roku i udział dzieci w polowaniach jest traktowany jako występek. Projektodawcy zmian w tej ustawie chcą to jednak zmienić, twierdzą, że „ustawa niesie ze sobą pozytywne skutki społeczne, albowiem umożliwi myśliwym wprowadzenie swoich dzieci w świat łowiectwa oraz przekazanie im dobrych wzorców obejmujących szeroko pojęty szacunek do środowiska (…)„.

Projekt zmian w ustawie przechodzi etap opiniowania w Biurze Analiz Sejmowych pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że tym razem, bez obchodzenia furtki w formalnym określeniu „polowanie”, udział dzieci w  w pełnym rytuale łowieckim, od naganiania po ostatni sygnał trąbki nad ciałami zabitych zwierząt – będzie w pełni możliwy. Do sprawy wrócimy, gdy posłowie zajmą się tematem podczas posiedzeń Sejmu.

Zobacz projekt zmian w ustawie i uzasadnienie: prawo łowieckie

Fot. JM Pixabay