Prezydent miasta z absolutorium

Podczas trwającej jeszcze Sesji Rady Miasta, Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska uzyskała absolutorium za rok 2018. Radni udzieli także wotum zaufania i zapoznali się z „Raportem o stanie miasta”.  Po raz pierwszy w historii odbyła się także dyskusja nad stanem miasta, której punktem wyjścia był właśnie ten przygotowany dokument, a w której udział wzięli mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli wniosek o wpisanie na listę mówców. Wśród przemawiających był m.in. radny Rady Powiatu Antoni Szarmach, który poruszał tematy w zakresie organizacji pozarządowych.

Wieloletni radny miejski, obecnie przewodniczący Rady Powiatu  Ryszard Szufel wskazał czynniki, według których należy oceniać prezydenta. Są to: zarządzanie finansami miasta, pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja inwestycji. Dr Danuta Adamska – Czepczyńska zwracała uwagę, że Kołobrzeg leży na terenie górniczym i apelowała o wstrzymanie zabudowy strefy A, i szczególnie strefy B1.
Prezydent Miasta Anna Mieczkowska w szczegółowy sposób zdała sprawozdanie z działań wykonanych przez Miasto w 2018 r.
Radni podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania ilością 12 głosów za, 6 przeciw i 3 wstrzymujących się.
Uchwała o udzieleniu Prezydentowi Miasta Kołobrzeg absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2018 podjęta została ilością głosów 12 za, przy 6 przeciw i 3 wstrzymujących się.