Kołobrzeg z gotowym Raportem o stanie Miasta

Kołobrzeg z gotowym Raportem o stanie Miasta

Raport o stanie Miasta stanowi podsumowanie 2018 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. Zawiera informacje o samym mieście, jak też porównanie z innymi miastami o podobnej wielkości. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, współpracy z innymi jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, pomocy społecznej, finansów miasta. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji są m.in. budowa sali gimnastycznej SP nr 3, remonty dróg czy zakup autobusów.

Raport podkreśla, że jesteśmy liderem wśród gmin o podobnych parametrach w obszarach takich jak oświata, finanse, aktywność gospodarcza, demografia, planowanie przestrzenne. Wyzwania jakie przed Miastem stoją dotyczą głównie gospodarki komunalnej, sytuacji społecznej i infrastruktury technicznej.

51 mln zł na działania inwestycyjne
Główne zadania inwestycyjne jakie Miasto zrealizowało miały miejsce w obszarze wspierania turystyki oraz dróg publicznych. Według analizy pozwoliło to poprawić pozycję Miasta, przede wszystkim
w zakresie aktywności gospodarczej, a także infrastruktury technicznej, odwracając tym samym trend spadkowy. Miasto wyróżniało się dużym poziomem wpływów z PIT tj. 1,5 tys. zł na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w stosunku do 1,2 tys. zł w grupie porównawczej innych samorządów. Koniec roku 2018 przyniósł również poprawę w obszarze gospodarki komunalnej Miasta, choć ten obszar wciąż wymaga zintensyfikowanych działań.

Korzystna sytuacja demograficzna

Kołobrzeg w porównaniu z innymi gminami jest miastem atrakcyjnym do zamieszkania. Dodatnie saldo migracyjne i wysoki współczynnik dzietności, skutkuje wysokim przyrostem, co w przyszłych latach spowoduje umocnienie potencjału demograficznego Miasta.

Finanse Miasta na dobry poziomie
Stosunkowo dobrą i wciąż poprawiającą się sytuacją charakteryzują się finanse Miasta. W ostatnim roku Kołobrzeg uzyskiwał wysokie wpływy z dochodów własnych, w tym z podatków i opłat lokalnych, było to 67% w dochodach ogółem przy 57% w gminach z grupy porównawczej. Świadczy to o dużej samodzielności finansowej Miasta. Zauważalny jest również nieco wyższy wynik budżetu bieżącego, wyrażony jako różnica między kwotą dochodów i wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na początku 2018 roku wskaźnik ten wynosił 476 zł na mieszkańca, natomiast w grupie porównawczej był on na poziomie 385 zł. Oznacza to, iż Miasto posiada lepszą sytuację do generowania rozwoju. Wysoka nadwyżka operacyjna w stosunku do ogólnych dochodów przekładała się również na dużą zdolność kredytową Miasta i wskaźnik samofinansowania inwestycji.

Prawie 42% powierzchni Miasta jest pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Miasto Kołobrzeg charakteryzuje się stosunkowo niskim pokryciem powierzchni terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na koniec 2018 roku było to 41,7% przy 66% w grupie porównawczej innych samorządów. Pozytywnym aspektem wskazywanym w raporcie, jest fakt, że w Mieście wydawano znacznie mniej decyzji o warunkach zabudowy ocenianych jako jedno
z następstw związanych z chaotycznym rozprzestrzenianiem się zabudowy i pogorszeniem się jakości przestrzeni publicznej.

Kołobrzeska oświata
Miasto Kołobrzeg dla gmin ościennych pozostaje wciąż bardzo dobrym ośrodkiem szkolnym.

Silna promocja Kołobrzegu
W 2018 roku podjęto działania związane z promocją Miasta m.in. organizacja imprez takich jak Międzynarodowy Zlot Morsów, IV Forum Ekologiczne, Projekt Plaża TVN, Turniej Piłki Plażowej. Łączne wydatki na promocję Miasta wyniosły ponad 1,9 mln zł. Ponadto organizowano i współorganizowano w Mieście wiele imprez kulturowych mających na celu wykorzystanie potencjału kulturalnego miasta, rozwijania kultury muzycznej, czy też popularyzację kina, filmu i sztuki filmowej.

Pomoc społeczna

W 2018 roku pomocą społeczną objęto łącznie 969 rodzin, w skład których wchodziło 1659 osób. Warto wskazać, iż 836 rodzin skorzystało ze wsparcia w formie pomocy finansowej i pomocy w naturze. Dominującą grupę wśród członków rodzin objętych pomocą stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Natomiast najbardziej liczną grupę beneficjentów pomocy społecznej stanowiły gospodarstwa jednoosobowe, gdyż w roku 2018 uwzględniono 658 takich rodzin.
Ponadto realizowano także świadczenia rodzinne, których łączny koszt wypłaty wynosił prawie 9,8 mln zł, w ramach systemu finansowego wsparcia rodzin na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ przeznaczono około 18,5 mln zł. Z kolei na realizację Programu „Dobry start” przeznaczono w przybliżeniu 1,3 mln zł. Kolejną formę pomocy stanowiły świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2,1 mln zł.
Mimo różnorodnych działań podjętych w obszarze pomocy społecznej w 2018 roku nadal istnieją potrzeby nie tylko w zakresie kontynuacji przedsięwzięć, ale także uwzględnienia nowych działań takich jak m.in. powołanie psychologa i pedagoga rodzinnego.

Poprawa jakości dróg

W tym obszarze Miasto na realizację zadań z zakresu transportu i łączności przeznaczało kwotę ponad 28,5 mln zł. W ramach tych środków były wykonywane również inwestycje w lokalne drogi, których średnia wartość wynosiła 16,9 mln zł. Analiza podstawowych parametrów wskazuje, że w porównaniu do podobnych miast oraz gmin z obszaru województwa i kraju, sytuacja Miasta Kołobrzeg
w poprzednich latach była lepsza, przez co poziom realizacji zadań drogowych był wyższy niż
w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego.

Czysty Kołobrzeg
Całkowita wartość dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców kształtowała się na poziomie niespełna 7,8 mln zł. Z kolei wydatki poniesione na gospodarkę odpadami wynosiły ponad 9,3 mln zł. Oznacza to, iż w 2018 roku poniesione zostały wyższe wydatki aniżeli dochody w zakresie gospodarowania odpadami o prawie 1,2 mln zł.

Promocja turystyki

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę ponad 18,1 mln zł. Najważniejsze inwestycje dotyczyły projektu i budowy tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią oraz przebudowy ścieżki rowerowej do Podczela.

Raport o stanie Miasta został opracowany w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku. Raport będzie oficjalnie zaprezentowany na najbliższej sesji Rady Miasta, natomiast wcześniej odbędzie się dyskusja o stanie miasta z różnymi grupami mieszkańców. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska spotka się m.in. z przedsiębiorcami, branżą turystyczną, seniorami oraz radami osiedla. Pierwsze z czterech spotkań odbędzie się 6 czerwca o godz.15.00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Skomentuj przez Facebook
komentarze
  1. Z tą demografią kompletnie się nie zgadzam. Może i w papierach i w statystykach wszystko jest ok ale kto wyjeżdzająć na studia czy do pracy zmieniał meldunek? Dopóki nie kupi się gdzieś mieszkania jest się zameldowanym w starym miejscu.
    Poza okresem maj-wrzesień na ulicach po godzinie 21 są pustki, spotyka się pojedyńcze osoby.

    1. Właśnie, statystyki to jedno, rzeczywistość drugie. Moze warto skorzystać z zaproszenia i przyjść w czwartek na omówienie tego raportu?

      1. Wie Pani. W raporcie mają różne cyferki, tabelki i inne statystyki. Ja tylko luźne obserwację więc jestem bez szans. Ale widzę pustki na mieście w chłodniejszych porach roku, widzę znajomych w czasie wyborów, którzy tu głosują a już kupę lat temu wyjechali poza Kołobrzeg w różnych celach. Może Pani się zapytać znajomych którzy wyjechali na studia, do pracy i mieszkają na stancjach, w wynajętych mieszkaniach gdzie są zameldowani.

Komentarze zamknięte