Ostatnia sesja Rady Powiatu

W czwartek 11 października 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Ostatnia sesja przed wyborami samorządowymi, choć kadencja Rady kończy się dopiero16 listopada 2018 roku i pomimo wyboru nowych radnych 21 października, Rada w tym kształcie może zostać zwołana jeszcze raz w listopadzie.

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli następujące uchwały:
 • w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2018-2026,
 • w sprawie zmian w planie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok,
 • w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok,
 • w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2019.

Ponadto przedstawione zostały:

 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kołobrzeskiego w roku szkolnym 2017/2018,
 • raport Zarządu Powiatu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego za lata 2016–2017,
 • informacja Starosty Kołobrzeskiego na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 • informacja Przewodniczącej Rady Powiatu na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 • protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu z kontroli Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, w zakresie analizy sposobu wyciągania wniosków z ocen stanu technicznego dróg powiatowych przez Zarządcę, w stosunku do rocznych planów remontowych i inwestycyjnych oraz ich celowość pod kątem decyzji Zarządu Powiatu w stosunku do oceny każdego elementu drogi, czy mostu, w roku 2017,
 • protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu z kontroli Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu, pod kątem realizacji zadań statutowych w zakresie opieki nad osobami starszymi, przebywającymi na terenie Domu, w roku 2017,
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli,
 • sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2018 rok.

Sesja zakończyła się podziękowaniami dla radnych za ich 4-letnią kadencję. Upominki wręczyła radnym Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Adamska-Czepczyńska. Były podziękowania, uściski i łzy wzruszenia. To ostatnia sesja przed wyborami samorządowymi.

fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg